Integrácia a poradenstvo

Referencie

Štúdia uskutočniteľnosti a eliminačná analýza rizík ATPT

Štúdia uskutočniteľnosti a eliminačná analýza rizík ATPT SLOVNAFT a.s.

AUTOCONT dodal ucelený materiál k posúdeniu realizovateľnosti projektu nakládky železničných cisterien vrátane jeho prínosu, ale taktiež možných rizík a obmedzení, harmonogramu prác, realizácie a rozpočtu.

Prípadová štúdia

Audit spracovania osobných údajov

Audit spracovania osobných údajov Prešovský samosprávny kraj

Bol vykonaný audit spracovania osobných údajov a jeho zhody s Informačnými Systémami Verejnej Správy (ISVS) v prostredí PSK. Vytvorením Bezpečnostného projektu získal zákazník porovnanie skutočného stavu so stavom, spĺňajúcim normy pre parametrizáciu ISVS, ktoré upravujú požiadavky na ochranu fyzických osôb v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov.