Najskôr cloud management SW, potom vývoj HW

Tradičný koncept sieťových zariadení
Tradičné sieťové zariadenia sú zamerané na jeden jediný účel, ku ktorému je dané zariadenie v sieti určené. V sieti zákazníka toto zariadenie síce pracuje dobre, ale len pokiaľ je nastavenie priebežné a hlavne spoločne udržované – pokiaľ sa mení tak, ako sa mení sieťová prevádzka alebo jeho charakter. V praxi je údržba dosť zložitá a nákladná, prebieha len vďaka správcom s vysokou kvalifikáciou a aktuálnymi znalosťami danej siete, preto musia mať trvalý prehľad nad dianím v sieti a len vtedy sú schopní konfigurácie všetkých dotknutých zariadení prispôsobovať aktuálnym potrebám. Čas takto venovaný údržbe je potom úmerný veľkosti siete a počtu a typov v nej inštalovaných prvkov.

Koncept Cisco Meraki bol od počiatku vyvíjaný celkom obrátene
Na počiatku nebolo zariadenie ale software, a to cloudová služba! Služba pre ľahkú a predsa vysoko efektívnu správu, ktorej súčasťou je všetko potrebné. Je jedným nástrojom správy i vizualizácie prevádzkových dát a dokáže pracovať s identitou nie len aplikácie, ale taktiež každého pripojeného užívateľa.

Ani HW aktívne prvky Cisco Meraki riešenia nie sú zhodné s tradičnými. Ich výkonnosť plne zodpovedá nárokom cloudovej služby, do ktorej naviac prináša rozšírený bezpečnostný aspekt. U Wi-Fi vysielača rady Meraki MR nejde o bežné dvoj-rádiové usporiadanie, je tu tretie rádio, ktoré sa stará výhradne o monitorovanie média a jeho bezpečné použitie. Okrem toho je tu ešte BLE rádio. Všetok hardware je síce naviazaný na cloudovú službu, ale prípadné výpadky spojenia s ním nemajú žiadny negatívny dopad na prevádzku. Dokonca ani chyba administrátora, ktorá by spôsobila výpadok spojenia so službou v cloude, nijako neovplyvní prevádzku. Ide naozaj o veľmi spoľahlivý hardware.

Keď sa povie Cisco Meraki
Jednoduchosť v spojení s bezpečnosťou. Všetko spolupracuje a všetky bežné i bezpečnostné komponenty pre podnikovú sieť možno spravovať jedným nástrojom, a to cloud službou.

Jednoduchosť

Jednoduchosť sa prelína celým svetom Cisco Meraki a je jedným z pilierov celého riešenia. Nejde pritom len o to, ako niečo nastaviť. Ide o spolupracujúce zariadenia medzi sebou, kedy sa využívajú vzájomné synergie a uchopenie siete ako viditeľného celku. Meraki dashboard je jediné miesto, na ktoré administrátor dohliada a v ktorom vykonáva konfiguračné zmeny. Aktívne zariadenia sami nedisponujú konfiguračným rozhraním (výnimkou je rozhranie MX určené len pre konfigurácie statické IP na WAN), konfigurované sú cloudovou službou, čo znamená, že na mieste inštalácie ich postačí jednoducho pripojiť ku konektivite. Inštalácie teda nemusí vykonávať kvalifikovaný administrátor, ale laik a tým vznikajú nemalé prevádzkové úspory. Aktualizácie aktívnych prvkov prebiehajú automaticky podľa plánu, bez obáv administrátora s jednoduchosťou a znížením administratívnych nárokov, času a tým pádom financií.

Bezpečnosť

Bezpečnosť by už dnes nemala byť len doménou hraničných prvkov, bezpečnostných brán. Presadzovanie bezpečnosti musí byť v celej ploche a pre nastavenie podmienok komunikácie napr. s prevádzkovými servermi a ich aplikáciami, je nutné tieto podmienky ďalej naviazať na identitu užívateľa. Pre každú užívateľskú skupinu môžu byť podmienky iné (napr. pre daného užívateľa môže stačiť zakázanie používania nebezpečných aplikácií napr. P2P, ďalšiemu potom zamedzíme prístup k serverom s citlivými dátami a ostatným len znížime rýchlosť videa, aby firemná linka nebola zbytočne preťažená). Cisco Meraki poskytuje nebývalú úroveň náhľadu do prevádzky, rovnako ako veľmi širokú paletu možností, čo, kedy, komu a ako spomaliť, zakázať alebo obrátene uprednostniť. To všetko pri zachovaní sebe vlastnej jednoduchosti.

Jednotná správa

Cisco Meraki je celý ekosystém spolupracujúcich zariadení, ktoré sa zbiehajú v rozhraní cloudovej služby tzv. dashboardu, kde majú spoločnú konfiguráciu. Konfigurácia, tak ako celá služba je od počiatku zameraná na jednoduchosť. Pre VPN medzi lokalitami stačí len pomocou kliku vybrať bezpečnostné brány Meraki MX pre pobočky, ktoré sa majú na spojení podieľať a služba zostaví bezpečnú komunikáciu pobočiek na pozadí, avšak plne pod kontrolou administrátora. Je naozaj málo technológií, kde komplexné riešenie pre všetky potreby podnikovej siete dokážeme postaviť s jedným monitoringom a nástrojom pre správu.