Etický kódex

Spoločnosť AUTOCONT, jej zamestnanci a zodpovedné osoby pri svojej činnosti dbajú o dodržiavanie všeobecne uznávaných etických zásad a o rozvíjanie pozitívnych vzťahov so zákazníkmi a obchodnými partnermi.

Etický kódex

Spoločnosť AUTOCONT, jej zamestnanci a zodpovedné osoby pri svojej činnosti dbajú o dodržiavanie všeobecne uznávaných etických zásad a o rozvíjanie pozitívnych vzťahov so zákazníkmi a obchodnými partnermi. Zároveň dbajú o zdržanie sa akéhokoľvek porušenia s dôrazom na elimináciu alebo zníženie vzniku rizík trestnej zodpovednosti AUTOCONT, vyplývajúcich zo zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Preto konatelia spoločnosti vydali toto VYHLÁSENIE a bol vypracovaný ETICKÝ KÓDEX ako výraz úcty a rešpektu k dodržiavaniu etických zásad, pravidiel a právnych predpisov.

Tu nám môžete dať vedieť, ak ste pojali podozrenie na možné páchanie priestupkov, alebo ste sa stretli s neetickým prístupom zo strany nášho zamestnanca. Ďakujeme, že nám pomáhate prispievať k transparentnej a férovej podnikateľskej kultúre.

Chcete viac informácií?