Ochrana oznamovateľov

Spoločnosť AUTOCONT s.r.o. vytvára podmienky na  oznamovanie  kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a dôsledne dbá na dodržiavanie práv a povinnosti  oznamovateľov v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti . Zodpovednou osobou za prijímanie oznámení, ich evidenciu, prešetrenie a komunikáciu s oznamovateľom je Compliance Officer spoločnosti.

Oznamovací formulár

Spracovanie osobných  údajov uvedených v tomto formulári je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa AUTOCONT s.r.o. ,ktorá mu vyplýva zo zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Tu nájdete informáciu o spracúvaní údajov a o právach dotknutých osôb.

Ďalšie možnosti oznámenia

Oznámenie môžete urobiť aj zaslaním e-mailu na adresu 36396222@aricoma.com (certifikát pre zabezpečenú komunikáciu nájdete tu)

Prípadne môžete oznámenie podať aj písomne na adresu sídla spoločnosti AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, 851 01 Bratislava s označením „OCHRANA OZNAMOVATEĽOV NEOTVÁRAŤ“, alebo orgánu verejnej moci príslušnému na prijatie oznámenia  (Úrad na ochranu oznamovateľov, prokuratúra, príslušný správny orgán, alebo úrad, inštitúcia, orgán, agentúra Európskej únie).

Chcete viac informácií?