Obchodní podmínky pro SW

Tyto podmínky se týkají poskytování softwarového produktu.

1. Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi společností AUTOCONT a.s., IČ: 04308697, zápis V OR u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 11012 sídlo Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „AUTOCONT“), a jejími zákazníky v oblasti poskytování produktů a služeb.

Podmínky a vztahy neuvedené v těchto OP se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

2. Vymezení pojmů

2.1. Aktivace Trial verze – vyplnění Registračního formuláře v prostředí Microsoft Dynamics 365.

2.2. Cena předplatného – částka, kterou hradí Provozovatel licence za užívání Produktu.

2.3. Doba předplatného – časový úsek, po který trvá Předplatné.

2.4. Internetové stránky AUTOCONT – internetové stránky na adrese www.acdynamics365.cz provozované společností AUTOCONT.

2.5. Měsíční doba předplatného – je definována jako 1 kalendářní měsíc trvání Předplatného po skončení Zkušebního období.

2.6. Období – je stanoveno na měsíc (dále Měsíční doba předplatného) nebo na rok (dále Roční doba předplatného).

2.7. Objednávka – je závazný emailový dokument obsahující tyto náležitosti:

 • identifikace předmětu objednávky,
 • název Produktu a počet licencí,
 • typ licence,
 • období
 • identifikace Provozovatele licence – název firmy, DIČ, sídlo/adresa, jméno a email kontaktní osoby Provozovatele licence. V případě zákazníků z České republiky je povinné Identifikační číslo.
 • způsob dodání, resp. místo poskytnutí služby,
 • způsob platby.

2.8. Platební karta – nástroj pro bezhotovostní platby vydaný bankou, typicky debetní či kreditní karta Visa, MasterCard, apod.

2.9. Poměrná částka měsíční ceny předplatného – je kalkulována od následujícího dne po dni navýšení počtu licencí Produktu do konce kalendářního měsíce. Po ukončení Zkušebního období je Poměrná částka měsíční ceny předplatného

kalkulována od následujícího dne po dni ukončení Zkušebního období do konce kalendářního měsíce. Poměrná částka měsíční ceny předplatného nezahrnuje deaktivaci počtu licencí Produktu, tedy ani ukončení Měsíční doby předplatného.

2.10. Poměrná částka roční ceny předplatného – je definována takto, v případě:

 • navýšení počtu licencí Produktu v posledním kalendářním měsíci Roční doby předplatného je Poměrná částka roční ceny předplatného kalkulována od následujícího dne od data navýšení portu licencí Produktu do konce kalendářního měsíce,
 • navýšení počtu licencí Produktu během Roční doby předplatného je Poměrná částka roční ceny předplatného kalkulována od následujícího dne od data navýšení počtu licencí Produktu do konce Roční doby předplatného s tím, že faktura-daňový doklad je vystavena ihned,
 • snížení počtu licencí Produktu je záporná Poměrná částka roční ceny předplatného kalkulována až od prvního dne následujícího měsíce po datu snížení počtu licencí Produktu.

2.11. Provozovatel licence – podnikatelský subjekt (fyzická nebo právnická osoba), který používá Softwarový produkt pro zajištění provozních potřeb v rámci svého vlastního podnikání a/nebo nevýdělečná organizace, která používá Softwarový produkt pro zajištění svých provozních potřeb.

2.12. Předplatné – smluvní vztah, který vzniká úhradou platby Ceny předplatného a jehož obsahem je právo Provozovatele licence používat Produkt.

2.13. Registrační formulář – podstatné náležitosti registračního formuláře jsou:

 • Identifikace Provozovatele licence – název firmy/jméno, jméno a email kontaktní osoby Provozovatele licence.

2.14. Roční doba předplatného – je definována jako 12 kalendářních měsíců trvání Předplatného po skončení Zkušebního období.

2.15. Softwarový produkt nebo Produkt – soubor zahrnující software společnosti AUTOCONT rozšiřují produkty z platformy Microsoft Dynamics 365, dokumentaci v elektronické podobě, a dále také aktualizace a doplňky k původnímu Softwarovému produktu poskytnuté společností AUTOCONT. Softwarový produkt se neprodává, pouze se poskytuje časově omezené právo k jeho používání.

2.16. Stripe – online služba pro evidenci Předplatných, Cen předplatných a jejich úhrad prostřednictvím online plateb.

2.17. Tenant – je označení a identifikace Provozovatele licence v cloudových službách společností Microsoft.

2.18. Trial verze – Produkt používaný Provozovatelem licence během Zkušebního období.

2.19. Zálohový doklad – předpis platby Ceny předplatného, není daňovým dokladem. Doklad je označen prefixem PROFORMA a pořadovým číslem.

2.20. Zkušební období – období, během kterého může Provozoval licence Produkt testovat. Zkušební období je stanoveno na 30 dnů.

3. Software a služby

3.1. Podmínky používání Produktu
Provozovatel licence je oprávněn používat Softwarové produkty pouze, pokud akceptujte tyto OP.

3.2. Služby
3.2.1. Zákaznická podpora

Služby zákaznické podpory Provozovateli licence zahrnují:

 • e-mailovou podporu: poskytovanou prostřednictvím e-mailové schránky bc_support@autocont.cz k tomuto účelu vyhrazené; odpovědi budou zaslány e-mailem do 5 pracovních dnů;

Využívat služeb zákaznické podpory může kontaktní osoba Provozovatele licence pouze k aktuálním verzím Softwarových produktů po dobu platnosti jejich Předplatného.

Služby zákaznické podpory definované v těchto OP poskytuje výhradně společnost AUTOCONT.

3.2.2. Úprava Softwarového produktu na míru a školení

Provozovatel licence může požádat o úpravu Softwarového produktu dle vlastních požadavků. V takovém případě se smluvní strany dohodnou zejména na následujícím:

 • předmět úpravy Softwarového produktu,
 • termín provedení úpravy,
 • cena úpravy.

Provozovatel licence může požádat o realizaci školení k Softwarovému produktu a v takovém případě se smluvní strany dohodnou zejména na následujícím:

 • délka a termín školení,
 • místo školení,
 • počet školených osob,
 • cena školení.

4. Objednávky a jejich vyřizování

Softwarové produkty a s nimi související služby zákaznické podpory je možné získat stáhnutím Softwarových produktů z prostředí Microsoft AppSource. Provozovatel licence takto získá nejprve oprávnění zdarma používat Softwarový produkt na Zkušební období. Pokud Provozovatel licence během Zkušebního období neuhradí Cenu předplatného na následující Období, nebude moci Softwarový produkt po skončení Zkušebního období užívat.

Stáhnutím Softwarového produktu a potvrzením příslušného políčka na Registračním formuláři v prostředí Microsoft Dynamics 365 Provozovatel licence projeví souhlas s těmito OP a je automaticky zahájeno Zkušební období a zpřístupněna Trial verze.

Kdykoliv v průběhu Zkušebního období může Provozovatel licence vyplnit Objednávku. Úhradou Ceny předplatného Softwarového produktu není kráceno Zkušební období.

Zpracování Objednávky probíhá po jejím úplném vyplnění. Objednávka je automaticky odeslána na zadaný e-mail kontaktní osoby Provozovatele licence a kontaktní email společnosti AUTOCONT.

Pokud Provozovatel licence používá více Tenantů, je povinen uhradit Cenu předplatného pro každý Tenant samostatně.

5. Cena a platební podmínky předplatného

Cena předplatného je uvedena na Internetových stránkách AUTOCONT nebo je sdělena na vyžádání na emailové adrese bc_sales@autocont.cz. Cena předplatného je stanovena buď jako cena za Měsíční dobu předplatného nebo jako cena za Roční dobu předplatného.

Zálohové doklady jsou vystavovány pouze v anglickém jazyce a v měně EUR. Faktury-daňové doklady jsou vystavovány v českém nebo anglickém jazyce rovněž v měně EUR.

Cena předplatného je hrazena po skončení Zkušebního období.

Provozovatel licence si volí formu úhrady Ceny předplatného.

Cenu za Měsíční dobu předplatného je možné hradit pouze Platební kartou. Částka je automaticky strhávána z Platební karty Provozovatele licence evidované v systému STRIPE, dokud Provozovatel licence neukončí Předplatné Produktu. Provozovatel licence po úspěšném dokončení úhrady automaticky obdrží Zálohový doklad a potvrzení o zaplacení na kontaktní email uvedený v Objednávce. Zálohové doklady jsou vystavovány periodicky vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce a zahrnují cenu za Měsíční dobu předplatného a nevyfakturovanou Poměrnou částku měsíční ceny předplatného.

Cenu za Roční dobu předplatného je možné hradit Platební kartou nebo na základě Zálohového dokladu.

 • V případě úhrady Platební kartou je částka automaticky strhávána z Platební karty Provozovatele licence evidované v systému STRIPE, dokud Provozovatel neukončí Předplatné Produktu. Provozovatel licence po úspěšném dokončení úhrady automaticky obdrží Zálohový doklad a potvrzení o zaplacení na kontaktní email uvedený v Objednávce.
 • V případě metody úhrady na Zálohový doklad, obdrží emailem kontaktní osoba uvedená v Objednávce Zálohový doklad se splatností 7 dnů. V takovém případě si Provozovatel licence volí formu úhrady dle dostupných způsobů platby ve Stripe. Zálohové doklady jsou vystavovány periodicky vždy k prvnímu dni Ročního období a zahrnují cenu za Roční dobu předplatného a nevyfakturovanou Poměrnou částku roční ceny předplatného.

Do 15 dnů po úhradě Ceny předplatného vystaví AUTOCONT fakturu-daňový doklad.

6. Ukončení předplatného

Pokud Provozovatel licence neuhradí Cenu předplatného ve stanovém termínu, Předplatné je automaticky ukončeno.

Provozovatel licence provádí změny licencí Produktu v prostředí Microsoft Dynamics 365 samostatně. Provozovatel licence má právo probíhající Předplatné ukončit kdykoliv. Ukončením Měsíčního předplatného nevzniká Provozovateli licence právo na jakékoliv finanční kompenzace. Ukončení Ročního předplatného posledního Produktu vzniká Provozovateli licence právo na vypořádání nefakturované Poměrné částky roční ceny předplatného.

7. Omezení záruky

AUTOCONT nezaručuje, že Softwarový produkt splní všechny požadavky uživatelů Provozovatele licence. Záruka se nevztahuje a za vadu Softwarového produktu nebo za závadu nebo škodu Softwarovým produktem způsobenou dále nelze považovat:

 • případy, kdy je Softwarový produkt používán v rozporu on-line dokumentací k Produktu,
 • absenci vlastností či funkcí, které nejsou uvedeny v on-line dokumentaci,
 • skutečnost, že Softwarový produkt v sobě neobsahuje případné legislativní změny, které nebyly AUTOCONT známy v okamžiku jeho vývoje,
 • případy, kdy je Softwarový produkt provozován na nevhodném hardware nebo hardware, který je v rozporu s aktuálními doporučenými systémovými požadavky uvedenými v dokumentaci nebo v aktualizované podobě na Internetových stránkách AUTOCONT
 • skutečnost, že Softwarový produkt nepracuje na hardware, který není běžně dostupný v okamžiku jeho vývoje, nebo na hardware či operačním systému, který není podporován,
 • případy, kdy je Softwarový produkt provozován v nesprávně nastaveném provozním prostředí,
 • případy, kdy je Softwarový produkt provozován spolu s programy jiných výrobců, které znemožňují jeho bezvadný chod,
 • případy, kdy provádí uživatel Provozovatele licence (či jiná jím pověřená osoba) zásahy do datových, konfiguračních a aplikačních souborů pomocí jiných prostředků než dodaným Softwarovým produktem.

Provozovatel licence Softwarového produktu je povinen pravidelně provádět zálohy dat a jejich archivování, včetně kontroly bezchybnosti vytvořené zálohy. AUTOCONT neodpovídá za ztrátu či poškození dat, která nebyla správně zálohována.

AUTOCONT není povinen poskytovat zákaznickou podporu a provádět vývoj nebo údržbu starších verzí Softwarového produktu.

AUTOCONT nese odpovědnost za prokázanou škodu, kterou zaviní porušením svých povinností. AUTOCONT nenese odpovědnost za ušlý zisk Provozovatele licence.

AUTOCONT nese odpovědnost pouze za skutečnou škodu, a to maximálně do výše ceny za Roční dobu předplatného

8. Závěrečná ustanovení

AUTOCONT je zpracovatelem osobních údajů Provozovatele licence, pokud je tento fyzickou osobou. Dále je zpracovatelem osobních údajů zadané kontaktní osoby, v rámci činností zpracování osobních údajů souvisejících s uzavřením a plněním Objednávky. Informace o jednotlivých aspektech zpracování osobních údajů ze strany AUTOCONT jsou ve smyslu čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR těmto poskytnuty v rámci procesu uzavírání Objednávky formou samostatného dokumentu uvedeného na https://www.autocont.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju-servis.

Veškeré písemnosti, doklady atd. se doručují smluvním stranám výhradně elektronicky, a to na email bc_sales@autocont.cz nebo na email Provozovatele licence uvedený v Objednávce.

Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou těmito OP dotčena.

Neplatnost nebo neúčinnost některého z ustanovení těchto OP nemá vliv na neplatnost nebo neúčinnost OP jako celku.

AUTOCONT je oprávněn změnit jednostranně tyto OP. AUTOCONT je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi OP na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi nebo informaci o ní Provozovateli licence na jeho e-mailovou adresu. Provozovatel licence je povinen se s novelizovanými OP seznámit. Přijímá-li Provozovatel licence nadále služby či jiné plnění poskytované ze strany AUTOCONT, stávají se pro něj novelizované OP závaznými okamžikem a s účinností ode dne, kdy službu nebo plnění přijal. AUTOCONT je povinen zveřejnit nové OP nejméně dva měsíce před jejich účinností. Pronajímatel licence má možnost tuto změnu obchodních podmínek odmítnout, a to formou výpovědi s výpovědní dobou 2 měsíců, která začíná běžet okamžikem doručení výpovědi. Pokud druhá strana neučiní výpověď ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení o změně těchto obchodních podmínek, pak se má za to, že tato druhá smluvní strana se změnou obchodních podmínek souhlasí.

Tyto OP nabývají účinnosti dnem zveřejnění, tedy 1.8.2021. K tomuto datu pozbývají platnosti veškeré předchozí verze OP.

Zájem ?