Podniková architektúra a procesné poradenstvo

V rámci projektov v oblasti podnikového poradenstva využívame svoju odbornosť, dlhodobé skúsenosti a v reálnom prostredí aplikované postupy v oblastiach podnikovej architektúry (Enterprise Architecture), procesnej analýzy a procesného riadenia. Snažíme sa o vizualizáciu a pochopenie vzťahov stávajúcich aktivít spoločnosti. Našim spoločným cieľom je potom navrhnúť a naplánovať ICT projekty, ktoré priamo podporujú splnenie vašich biznis cieľov a sú v súlade s vašou dlhodobou stratégiou a víziou.

Podniková architektúra

Zavedenie rámca podnikovej architektúry (Enterprise Architecture) umožní spojiť podnikanie a biznis služby s ICT. Tieto rôznorodé oblasti spájame pomocou architektonických princípov, vychádzajúcich z osvedčených metodík TOGAF, ktoré sme na základe skúseností upravili pre podmienky podnikov a spoločností v našom prostredí. Nadviažeme na víziu podniku a strategické zámery biznis jednotiek už vo fáze plánovania a tvorby stratégie. Pomôžeme definovať role, procesy, zodpovednosti a nastaviť motivácie tak, aby požiadavky biznis jednotiek boli skutočne naplnené projektovými zámermi v ICT. Po zavedení rámca podnikovej architektúry budete schopní opakujúce sa cykly návrhov architektúry realizovať vlastnými silami, spôsob realizácie dodávky je nastavený tak, aby know-how prešlo k vám.

Procesná analýza

Procesná analýza je základnou disciplínou pre zavedenie procesného riadenia v organizácii. Môže slúžiť ako podklad pre optimalizáciu procesov v spoločnosti alebo pre implementáciu informačného systému. Analýza formou vizualizácie s využitím grafických jazykov ArchiMate a BPMN skúma toky práce v organizácii. V jej rámci sú popisované vstupy, výstupy, role, jednotlivé kroky a prípadne tiež potreba zdrojov. Procesnú analýzu je možné použiť v akejkoľvek spoločnosti, bez ohľadu na jej zameranie. Naši konzultanti využívajú pri procesnej analýze primárne rozhovory s garantmi procesov. Následne ich vizualizujú pomocou štandardnej grafickej notácie BPMN. Uľahčuje to porozumenie medzi rôznymi skupinami ľudí (napr. medzi manažmentom a ICT pracovníkmi) a slúži ako vstup a základ pre následné nasadenie procesného riadenia či implementáciu informačného systému.

Školenie metodík podnikovej architektúry – Togaf, ArchiMate

TOGAF je uznávaný metodický štandard pre riadenie Podnikovej Architektúry. Jedná sa o spôsob ako strategicky a dlhodobo riadiť a plánovať zmeny v organizácii. ArchiMate je grafický jazyk úzko spojený s metodikou TOGAF, vyvinutý pre vizualizáciu organizácie ako modelu kľúčových prvkov a vzťahov medzi nimi. Zaistíme školenia v metodike TOGAF a v jazyku ArchiMate. Školenia môžu prebiehať v jednom slede, alebo aj oddelene. Jednotlivé školenia upravíme na mieru vašim znalostiam a potrebám.

Chcete viac informácií?