Poradenstvo k stratégii, rozvoju a riadeniu ICT

V oblasti poradenstva ku stratégii, rozvoju a riadeniu sledujeme systematický prístup v daných oblastiach. Vychádzame zo znalostí nasadenia a prevádzky riešení, znalosti ICT systémov a technológií a riadime sa trendami v oblasti podnikania a ICT. Dodávame projektové a poradenské služby pre podporu správneho a efektívneho rozhodovania. V prípade výkonových, alebo funkčných nedostatkov konkrétneho ICT riešenia, dodáme sadu nápravných opatrení a nájdeme spôsob, ako kontrolovať úroveň zladenia biznisu a ICT. Napĺňanie stratégie ICT považujeme za hybný motor koncepčného rozvoja ICT.

Stratégia ICT

V rámci Stratégie ICT popíšeme stávajúci stav a definujeme cieľový stav ICT a projekty potrebné pre dosiahnutie tohto dlhodobého cieľa. Stratégiu ICT nadväzujeme na stratégiu spoločnosti, aby podporovala jej zámery a ciele ako celku. Vytvoríme model stávajúceho stavu, zistíme podstatné informácie vo vopred dohodnutej štruktúre a zhodnotíme formou SWOT analýzy. Navrhneme architektúru cieľového stavu a vytvoríme jej model tak, aby nadväzovala na víziu podniku/organizácie a pomáhala napĺňať dlhodobé ciele. Navrhneme projekty pre prechod do cieľového stavu. Navrhneme ich podľa definovaných kritérií, ktoré je nutné realizovať pre dosiahnutie cieľového stavu. Vytvoríme harmonogram projektov a celkový rozpočet a rozloženie projektov v čase a nadväznostiach. Získate tak podklady pre strategické riadenie ICT v dlhodobom horizonte.

Finančná analýza ICT

Vrcholový manažment spoločností chce riadiť stále rastúce investície do ICT, vedieť aké služby ICT poskytuje a hlavne koľko tieto služby stoja. Usiluje o nastavenie transparentných väzieb medzi ICT a vedením spoločnosti. Výsledkom práce je aj Excel nástroj, ktorý pomôže aj do budúcnosti sledovať a plánovať investície a náklady ICT. Sme si vedomí, že tieto investície môžu výrazne podporiť rast biznisu a preto ponúkame pomoc manažmentu pri odkrývaní informácií o tom, za čo vydáva prostriedky a akým spôsobom je možné proces zefektívniť. Nástrojmi finančného riadenia sú katalóg služieb s alokovanými nákladmi na jednotlivé komponenty ICT architektúry, ďalej procesy riadenia ICT (vrátane merania a reportingu) a komunikácia medzi biznisom a ICT. V rámci finančného riadenia je vždy zohľadnená nadväznosť na procesný rámec a kvalitu poskytovaných služieb.

Poradenstvo k poskytovaniu ICT služieb podľa ITIL

Cieľom "Implementácie IT procesov podľa ITIL" je vybudovanie organizácie poskytujúcej IT služby, ktorá zaistí transparentnosť jednotlivých služieb z hľadiska kvalitatívnych parametrov aj nákladov. Projekt je započatý analýzou súčasného stavu IT procesov a ich úrovne podpory business procesov. Následne navrhneme podobu cieľového stavu vrátane postupu k jeho dosiahnutiu. Nadväzuje vlastná implementácia procesného rámca ITIL vrátane vytvorenia dokumentácie. Na záver je vykonaný interný audit implementovaných procesov, ktorý garantuje kvalitu odvedenej práce. Základným prínosom je zlepšenie IT služieb poskytovaných užívateľom. Úroveň IT služieb bude meraná, môžete ju kontrolovať, ľahko ovplyvňovať a tým riadiť aj efektívnosť poskytovania týchto služieb z pohľadu nákladov a úrovne podpory vlastného biznisu organizácie.

Audit IT managementu (ISO 20000)

Cieľom „Hodnotenia úrovne prevádzky IT z pohľadu požiadaviek ISO/IEC 20000 a príprava na certifikáciu podľa tejto normy" je analýza stávajúceho stavu poskytovania IT služieb, identifikácia prípadných slabých miest a vypracovanie návrhov na zlepšenie v oblasti procesov aj využitej technológie. Vo fáze prípravy na certifikáciu prebehne definícia potrebných procesov a dokumentácie vrátane pracovných pokynov, vedenia projektu, implementácie týchto procesov vrátane implementácie tzv. Demingovho cyklu (Plan-Do-Check-Act) pre ich trvalé zlepšovanie a prevedenie kontrolného „auditu“ podľa požiadaviek ISO/IEC 20000. Základným prínosom služby je významné zlepšenie IT služieb poskytovaných užívateľom a najmä naštartovanie procesu pravidelnej kontroly a prispôsobovania úrovne IT služieb aktuálnym business potrebám organizácie.

Chcete viac informácií?