Dátové centrá a virtualizácia

V dátovom centre sú umiestnené servery a dátové úložiská. Tie zaisťujú základné funkcie firmy. Na ich základe funguje informačný systém, elektronická pošta, pripojenie k internetu, webové stránky, atď. Sú tu uložené zdieľané súbory a databázy. Menšie organizácie si vystačia s oddelenou, klimatizovanou miestnosťou, kde sú umiestnené servery, väčšie chcú viac - spoľahlivé chladenie a napájanie, protipožiarne zabezpečenie, zaistenie vstupu a diaľkovú signalizáciu. Virtualizácia, konsolidácia a optimalizácia serverov a dátových úložísk v posledných rokoch radikálne mení štruktúru dátových centier.

Virtualizácia a konsolidácia serverov

Virtualizácia serverov je chápaná ako základný stavebný prvok infraštruktúry, na ktorom sú prevádzkované operačné systémy a aplikácie. Virtualizácia výrazne zvyšuje ľahkú rozšíriteľnosť datacentra, znižuje nároky na priestor, elektrickú energiu aj chladenie a zvyšuje pomer využitia serverového hardwaru, čím šetrí náklady na jeho nákup. V oblasti virtualizácie sme lídrom na trhu, ponúkame riešenia postavené na VMware ESX a vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, RedHat Enterprise Virtualization. 

Cieľom konsolidácie serverov je úspora nákladov na nákup a prevádzku serverového prostredia v IT infraštruktúre. Pri konsolidácii sú využívané prístupy a ich kombinácie ako je virtualizácia serverov, konsolidácia služieb v rámci serverov a clustering serverov, teda ich spájanie do väčších celkov. Na úvod je urobená kľúčová detailná analýza terajšieho stavu infraštruktúry a zistenie požiadaviek na ďalší rozvoj organizácie.

Dátové úložiská hybridné, AllFlash

Požiadavky na výkon dátových úložísk neustále rastú, a tak v dnešnej dobe najčastejšie konfigurujeme tzv. “hybridné“ dátové úložiská, kedy časť kapacity nechávame na točivých diskoch a veľký výkon riešime osadením niektorou z Flash technológií, napr. SSD. Ich výkon je o niekoľko rádov vyšší a vďaka tomu dosahujeme vysoký výkon v IOPs (stotisíce), ale aj nízku latenciu na úrovni okolo jednej ms. Kapacity Flash technológií rastú významne rýchlejšie. Neustále sa zväčšuje podiel dátových úložísk osadených už iba SSD nazývajúcich sa AllSSD. Deduplikáciou alebo kompresiou dosiahneme efektívnejšie využitie použitých SSD.

Najvýkonnejším druhom dátových úložísk sú AllFlash dátové úložiská, ktoré majú riadiče s vysokou priepustnosťou aj dostupnosťou, ktoré sú schopné výkon Flash technológií poskytovať pripojeným serverom bez obmedzenia. Flash je väčšinou pripájaná priamo do PCI zbernice a latencia takýchto úložísk sa tak dostáva ešte nižšie, rádovo k stovkám alebo dokonca desiatkam mikrosekúnd.

Hyperkonvergované systémy, SDS

IT infraštruktúru vybudovanú okrem serverov a networkingu s vysokou dostupnosťou tiež na vrstve dátových úložísk (to je jedna z ich zásadných vlastností), nazývame buďto SDS (Software Defined Storage) alebo hyperkonvergovaný systém. Princípom oboch je budovanie diskovej kapacity na diskoch umiestnených priamo v serveroch. SDS si môžeme jednoducho predstaviť ako niekoľko klasických serverov 1U alebo 2U preplnených diskami – či už točivými alebo SSD, v poslednej dobe ale aj NVMe kartami v PCIe slotoch alebo dokonca SCM technológiami (napr. NVDIMM).

Hyperkonvergované systémy (Software Defined DataCenter) idú ešte o kúsok ďalej a na rovnakých serveroch, v ktorých sú umiestnené disky pre dosiahnutie potrebnej kapacity vrstvy dátového úložiska, súčasne beží aj serverová virtualizácia. Množstvo fyzických serverov je tak nižšie, tým sa zníži aj pravdepodobnosť poruchy IT infraštruktúry a efektivita využitia každého servera je významne vyššia.

Riešenia pre zálohovanie a archiváciu

Zálohovanie infraštruktúry chápeme ako zásadnú činnosť pri prevádzke IT, pretože prevádzkované systémy obsahujú pre spoločnosti kritické dáta a dlhšie trvajúca nefunkčnosť často spôsobuje výrazné finančné straty. Minimálne rovnako dôležité ako zálohovanie je aj úspešná a rýchla obnova po havárii, ktorá môže minimalizovať nepriaznivé dopady na chod spoločnosti a finančné straty. V dnešnej dobe prevádzkuje značná časť spoločností svoje systémy vo virtuálnom prostredí, čo vyžaduje prispôsobenie zálohovacieho systému tejto skutočnosti. Výsledkom je potom efektívne zálohovanie a obnova prostredia.

Súčasťou moderných zálohovacích systémov je aj riešenie deduplikácie (alebo kompresie), ktorá výrazne šetrí objem ukládaných dát a pokiaľ je správne implementovaná, znižuje aj nároky na dĺžku trvania zálohovacieho procesu.

Riešenie UPS a non-IT technológie DC

Aj špičkovo vybavené dátové centrum stojí a padá na základných životných funkciách. Z pohľadu vysokej dostupnosti služieb a infraštruktúry by mal byť každý dátový rozvádzač naplnený technológiou monitorovaný a kontrolovaný z pohľadu zaistenia funkcionality. Nedostupnosť služieb môže byť spôsobená klasicky HW poruchou, ľudskou chybou, alebo práve nezaistením životných funkcií.

Medzi základné oblasti potrebné pre chod akejkoľvek technológie patrí: napájanie elektrickou energiou, klimatizácia a vzduchotechnika, fyzická infraštruktúra dátového centra, oblasť požiarnej ochrany a fyzickej bezpečnosti a monitoring dátového centra.

Networking DC/SDN, Loadbalancing

Komunikáciu v dátových centrách delíme podľa smeru výmeny dát. Vertikálne komunikácie smerujú spravidla do externých sietí, zatiaľčo horizontálne komunikácie sa odohrávajú výhradne medzi prostriedkami samotného DC, alebo dokonca vo vnútri jediného servera.Virtualizácia serverov, aplikácie v kontajneroch a ďalšie moderné trendy zjednotenej komunikácie zvyšujú horizontálnu prevádzku až na takmer 80 %. Na tento trend infraštruktúra reaguje prechodom k L3 komunikačnému modelu, ktorý významne zlepšuje efektivitu, dostupnosť, škálovateľnosť a nakoniec aj interoperabilitu, na druhej strane ale vnáša zložitosť do jej správy.

Softvérovo definované siete (SDN) virtuálny svet rozprestierajú nad topológiou aktívnych prvkov. Spolu s efektívnym riadením, orchestráciou a automatizáciou SDN prináša opäť výrazné zjednodušenie správy siete DC - jeden bod riadenia siete ako celku. SDN sú predovšetkým o bezpečnosti – segmentácii na nízkej úrovni. Funkčne je možné obohatiť ich radom partnerských rozšírení, napr. vkládať pokročilé NG firewally alebo ADC riadiče apod.

Vysoká dostupnosť a disaster recovery DC

Vďaka požiadavkám na minimalizáciu výpadkov systémov a služieb, dochádza ku konkrétnemu návrhu, ktorý pokrýva oblasť optimalizácie HW serverov aj virtualizácie dátových úložísk a sietí. Pokiaľ sa tieto pohľady navrhnú v komunikujúcom ekosystéme, a to spoločne s NON-IT technológiami, zaisťujúcimi environmentálne funkcie DC, a so správne definovanou bezpečnostnou politikou, hovoríme o skutočnej "vysokej dostupnosti DC".

Mimo riešenia redundancie v rámci jedného datacentra realizujeme aj prostredie s vysokou dostupnosťou v rámci geograficky oddelených datacentier. Takéto riešenie potom dokáže zaistiť chod spoločnosti aj v prípade požiaru, prírodnej katastrofy či inej situácie, ktorá má fatálny dopad na celú či zásadnú časť primárneho datacentra. Prevádzka je v prípade potreby presunutá do záložného dátového centra, riešenie je potom z pohľadu komplexnosti rozprestreté na lokality v celej svojej šírke.

Chcete viac informácií?