Vývoj software

Softwarové riešenia poskytujeme na základe potrieb konkrétneho klienta s cieľom vyriešiť danú problematiku. Naše business a technologické know-how umožňuje realizovať rôznorodé projekty v segmentoch stredných aj väčších firiem a tiež v štátnej správe. V určitých oblastiach sa radíme medzi najvýznamnejších poskytovateľov vývojových riešení v ČR. Zmyslom našej práce je priniesť organizáciám konkurenčnú výhodu pomocou riešení s vysokou pridanou hodnotou, ktorú nie je možné získať nákupom štandardných produktov na trhu.

Dátové sklady a Business Intelligence

V oblasti konsolidácie dát, analýzy, návrhu a implementácie dátových skladov poskytujeme komplexné služby. Pomáhame efektívne získať pravdivú, agregovanú informáciu pre zlepšenie podpory strategického, taktického aj operatívneho rozhodovania. Riešenie na mieru sme schopní budovať spoločne so zákazníkmi z verejnej správy, výroby, obchodu či z ďalších oblastí. Naše znalosti a služby vám pomôžu konsolidovať a čistiť dáta z najrôznejších zdrojových produkčných systémov, navrhovať vhodnú štruktúru analytických dát, definovať správne výkonnostných ukazovateľov, efektívne vytvárať a umožniť zdieľanie pravidelných manažérskych reportov, výkazov či operatívnych analýz, aby ste v procese rozhodovania získali správne informácie.

Práve schopnosť efektívne a rýchlo prevádzať prevádzkové dáta na analytické informácie a z nich vytvárať podklady pre rozhodovanie, sú kľúčové pre zlepšenie chodu organizácie, optimalizáciu procesov, identifikáciu nových príležitostí a úspechu pri oslovovaní vašich zákazníkov.

Systémy pre riadenie výroby

Systémy pre riadenie výroby sú vysoko špecializované pre konkrétne aplikácie v špecifickom prostredí našich zákazníkov. Zameriavame sa najmä na dodávku systémov pre riadenie výroby v automobilovom priemysle a v ďalších oblastiach strojárskej výroby. Príkladom implementácie je riadiaci systém CSK pre riadenie výrobnej linky kompresorov do autoklimatizácií. Cieľom tohto riešenia bolo napr. implementovať linku, ktorá bude schopná vyrobiť rádovo stovky kompresorov za výrobnú smenu. Pre dosiahnutie cieľa bola navrhnutá výrobná linka, ktorú centrálne riadi nami dodaný výrobný software.

Informačné portály

Jednoduchá a efektívna podpora spolupráce a zdieľanie informácií medzi zamestnancami, partnermi a zákazníkmi. Rýchla dohľadateľnosť informácií a presné rozhodovanie. Jasne cielená ponuka a prehľadne dostupná pre vašich zákazníkov. To je len krátky výpočet možných benefitov, ktoré prinášajú naše portálové riešenia.

Pri komunikácii vo vnútri či zvonka spoločnosti prostredníctvom webových a portálových riešení je kľúčová kvalita prevedenia riešenia. Vzhľadom k skúsenostiam s realizáciou a získaným certifikáciám sme ideálnym partnerom v oblasti tvorby sofistikovaných webových stránok, intranetových a extranetových portálov, e-commerce B2B či B2C riešení. Dodávame komplexné služby od projektového návrhu cez implementáciu publikačných systémov, atraktívny a zároveň praktický design, až po individuálny vývoj špecifických prídavných funkcionalít.

Mobilné aplikácie

Stojíte pred potrebou vhodne a moderne adresovať svoje služby a produkty koncovým zákazníkom? Je pre vás atraktívny nový a dynamický spôsob prezentácie a komunikácie informácií na mobilných zariadeniach? Potrebujete rozšíriť svoje stávajúce systémy o podporu mobilných zariadení klientov?

Sústredíme sa na pomoc s prechodom do oblasti mobilných aplikácií, ktoré sa stali veľmi dynamicky rastúcou oblasťou trhu, a dokážu efektívne podporiť aj každodennú prácu zamestnancov. Či už sa jedná o aplikácie cielené na podporu obchodnej činnosti a atraktívnejšie adresovanie ponúkaných produktov a služieb, či o aplikácie pre zdieľanie informácií a špecializované pracoviská napr. vo výrobe či skladovom hospodárstve, sme schopní navrhnúť špecifické riešenia pre vaše potreby. Našou špecializáciou sú potom predovšetkým mobilné aplikácie pre oblasti evidencie materiálov, polotovarov, výrobkov atď.

Transakčné systémy

Prevedenie presunu dátových informácií medzi niekoľkými systémami, aby nedošlo ku strate dát, sú ďalšou z oblastí našej činnosti. V spoločnosti Synot sme napr. implementovali platformu, ktorá načíta dáta z rôznych informačných stávkových systémov, vykonáva ich transformáciu a následne predáva tieto informácie do ekonomického systému a do systému pre spracovanie štatistických výpočtov. Všetko sa deje v presne špecifikovaných časových transakciách, aby všetky účtovné informácie plne vyhovovali aktuálnej situácii.

Formulárové systémy

Poskytujeme online formuláre prostredníctvom technológie SharePoint s podporou Infopath alebo Nintex forms aj off-line formuláre prostredníctvom technológie Adobe. Súčasťou každého formulárového systému je aj následné spracovanie prostredníctvom definovaného WorkFlow. Navrhnuté formulárové riešenia umožňujú vyriešiť takmer akýkoľvek typ žiadosti, umožňujú pripraviť formulár žiadosti a riadiť priebeh jeho schvaľovania prostredníctvom WorkFlow, ktoré po vložení novej žiadosti informuje emailom napr. príslušného schvaľovateľa či ďalšie osoby.

Zákazkový vývoj

V oblasti zákazkového vývoja sa primárne zameriavame na dodávky aplikácií na platformách MS .NET a Java. Tie v súčasnosti tvoria hlavný smer, ktorým sa spoločnosti zaoberajúce sa vývojom softwaru uberajú. V posledných rokoch stúpol aj význam mobilných platforiem, ktoré sme do svojho portfólia taktiež zahrnuli.

Pri vývoji aplikácií používame agilné metodiky v kombinácii s ITILv3. Tieto metodiky a postupy zaručujú rýchlejšie reagovanie na zmeny v projekte. Umožňujú nám viac vtiahnuť samotného zákazníka k vývoju aplikácií a umožňujú jeho "dohľad" a prioritizáciu jednotlivých funkcií, ktoré majú byť dodané. Aplikácia je potom dodaná zákazníkovi taká, akú ju v dobe preberania potrebuje.

Agendové systémy

Súčasťou portfólia zákazkového vývoja je aj špecifická oblasť vývoja agendových informačných systémov (AIS) pre oblasť verejnej správy a samosprávy. Naše tradičné silné postavenie v tejto oblasti je dané predovšetkým širokým geografickým pokrytím trhu a tiež aktívnou účasťou spoločnosti na kľúčových projektoch v centrálnej štátnej správe. To umožňuje veľmi úzko a efektívne spolupracovať na vybraných projektoch s lokálnou samosprávou. Túto skutočnosť sme schopní veľmi efektne zhodnotiť pri vývoji špeciálnych riešení na báze agendových informačných systémov, ktoré ponúkame našim zákazníkom pre podporu výkonu ich špecifických agend.

Testovanie SW

Testovanie softwaru je kľúčovou súčasťou tvorby každého informačného systému. Našou prvoradou úlohou v tejto oblasti je poskytnúť znalosti z oblasti metodického návrhu spôsobu testovania, nasadenia vhodného metodologického postupu a následne prevedenia samotného testovacieho cyklu. Existujú pravidlá a špecifiká, ktoré dokážeme vďaka skúsenostiam z rozsiahlych projektov plnohodnotne zúročiť. Rovnako tak odporučíme využitie vhodných testovacích nástrojov a nástrojov pre riadenie testovacích cyklov, ktoré zaistia dodanie výstupov v najlepšom pomere cena/výkon podľa rozsahu a veľkosti projektu.

Chcete viac informácií?