Verejná správa

Disponujeme početnými skúsenosťami z implementácie projektov podporujúcich základné princípy eGovernmentu, elektronizácie či modernizácie verejnej správy a samosprávy. Naše tradičné a silné postavenie v tejto oblasti je dané predovšetkým širokým geografickým pokrytím trhu, ktoré umožňuje veľmi úzko a efektívne spolupracovať na vybraných projektoch s lokálnou samosprávou a tiež aktívne sa účastniť na kľúčových projektoch v centrálnej štátnej správe. Mnoho skúsenosti máme v realizácii IT infraštruktúry a systému pre jej správu, úspešne sme tiež niekoľkokrát nasadili informačné systémy pre neziskové organizácie. Pre verejnú správu a samosprávu ponúkame aj ďalšie nižšie uvedené špecifické riešenia a služby.

Systém pre správu a riadenie identít

Užívateľ má v organizácii väčšinou prístup k viacerým systémom a teda má aj viac prístupových účtov. Dôsledkom netransparentného riadenia účtov hrozí bezpečnostné riziko zneužitia neopodstatneného oprávnenia s vážnymi následkami. Aby organizácia mala jasný prehľad, kto a kedy má aký prístup, je nutné uživateľské identity spravovať z jednoho miesta a využiť vhodné nástroje.

Preto ponúkame naše riešenie pre centrálnu správu a riadenie identít - AC Identita. Riadi životný cyklus identity od zavedenia osoby v personálnom systéme, správu priradených oprávnení až po ukončenie. Transparentnosť životného cyklu identít je podporená nástrojmi pre audit zmien a reporting. AC Identita podporuje aj automatizáciu distribúcie zmien identít naprieč pripojenými systémami, má centrálne orientovanú architektúru, jednotlivé systémy sú na nej napojené formou konektorov a agentov. Máme so správou a riadením identít rozsiahlé skúsenosti z rady realizovaných implementácií. 

Regionálne a metropolitné siete

Disponujeme špecialistami s viacročnou praxou v budovaní regionálnych a metropolitných sietí.

Chcete viac informácií?