Referencie

SanaClisu skončila životnosť serverov a diskových polí

Zmodernizovali sme prostredie používaných serverov a diskov. Obnova spočívala v nahradení zastaranej infraštruktúry za novú, migrácie aplikačných systémov z prevádzkovaných serverov a zmeny zálohovacieho systému.

Prípadová štúdia

Tatravagónka má nové servery IBM Power10

Obnova serverovej platformy pre podnikové systémy a ďalšie kritické aplikácie ako dôležité súčasti fungovania informačného systému v spoločnosti.          

Prípadová štúdia

Dodávka a implementácia produktu Whalebone pre Viena international, s. r. o.

Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti Viena international, s. r. o.

Prípadová štúdia

SAP HANA na platforme IBM Power pre Prvú stavebnú sporiteľňu, a.s.

Migrácia aplikácií SAP ECC 6.0 EHP7 z prostredia operačného systému IBM aj na dátovú platformu SAP HANA v prostredí Red Hat Enterprise Linux na platforme IBM Power.

Prípadová štúdia

Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti HBM Pharma s.r.o.

Dodávka a implementácia produktu Logmanager vo farmaceutickej firme.

Prípadová štúdia

Štruktúrovaná kabeláž Leyard EUROPE s.r.o. v Prešove

Návrh a realizácia sieťovej infraštruktúry

Prípadová štúdia

IT infraštruktúra pre Domov seniorov Dobré časy

Moderné zariadenie pre seniorov v Brne so špecializovanou starostlivosťou

Prípadová štúdia

Obnova prevádzky podniku po kybernetickom útoku

Dôsledkom kybernetického útoku je vyradenie prevádzky celého podniku, tomuto problému čelili aj LESY Slovenskej republiky.

Prípadová štúdia

Nasadenie DELL EMC PowerFlex pre spoločnosť Codium s. r. o.

24/7 dostupné riešenie pre popredné služby určené na športové tipovanie a online kasíno

Prípadová štúdia

Hyundai AutoEver Europe GmbH – HW MES refresh for Mobis Slovakia

Dodávka hybridného konvergovaného systému vrátane centrálneho zálohovania pre projekt Mobis SK HW refresh.

Prípadová štúdia

HQS systém je pilierom úspechu najlepšej továrne KIA na svete

HQS systém a jeho priradenie správneho zamestnanca na správnu pracovnú pozíciu a následne efektívna rotácia zohľadňujúca skutočné pracovné zručnosti a iné parametre vrátane jeho fyzickej výšky.

Prípadová štúdia | Videostory

Obnova serverovej farmy pre štátny podnik

Komplexná obnova infraštruktúry dátového centra v administratívnej časti prevádzky. Súčasťou dodávky boli aj súvisiace implementačné práce a servisná podpora riešenia na obdobie 5 rokov.

Prípadová štúdia

Generačná výmena zariadení FORTINET

Zvýšenie úrovne zabezpečenia podniku a ochrana pred kybernetickými hrozbami v reálnom čase v spoločnosti SPINEA, s.r.o.

Prípadová štúdia

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť rieši kybernetické hrozby

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť používa na riešenie kybernetických hrozieb umelú inteligenciu s technológiami IBM QRadar.

Prípadová štúdia | Videostory

Obnova centrálneho diskového úložiska pre spoločnosť Slovenská plavba a prístavy

Projekt bol zameraný na zvýšenie úložnej kapacity diskového pola a zníženie prevádzkových nákladov.

Prípadová štúdia | Videostory

Prevádzka IT infraštruktúry v cloude pre spoločnosť ALCASYS

Služby zákazníkom 24 hodín denne na infraštruktúre bez výpadkov, s garanciou dostupnosti potrebného výkonu, kapacity i rýchlosti odozvy. AC Cloud služby dcérskej spoločnosti Cloud4com s portálom Virtix.

Videostory

Obnova serverovej a sieťovej infraštruktúry pre Auguste Cryogenics s.r.o.

AUTOCONT urobil analýzu vhodného riešenia prepojenia dvoch výrobných hál s redundantným prepojením na Cisco technólogii a zrealizoval výmenu serverovej infraštruktúry s vybudovaním Hyper-V clustra.

Dodávka serverovej infraštruktúry a IKT zariadení pre Horskú záchrannú službu

Dodávka serverovej infraštruktúry a IKT zariadení v rámci projektu Nákup, montáž a inovácia automatických meteorologických staníc (AMS), vrátane dodania softvéru (SW) a hardvéru (HW).

Elektronizácia procesov obstarávania pre Tepelné hospodárstvo

Integrácia existujúceho prostredia MS SharePoint s externým systémom spoločnosti Softip, elektronizácia schvaľovacích procesov faktúr, žiadaniek a objednávok. Príprava výstupov pre manažérske rozhodovanie a reporting.

Interný systém na sledovanie výkonových ukazovateľov zamestnancov v Kia Motors Slovakia

Nasadenie aplikačného prostredia MS SharePoint 2016, vývoj modulu pre sledovanie KPI zamestnancov, elektronizácia schvaľovacích procesov, vývoj rozhraní na externé informačné systémy. Reporting a tvorba PowerBI reportov.

Interný informačný systém pre LESY SR

Dodávka riešenia na automatizáciu interných procesov a agend na platforme MS SharePoint a Nintex Workflow: Evidencia a schvaľovanie faktúr, zmlúv, súdnych sporov, interný proces verejného obstarávania.

Inovácia firewallov v technologickej LAN sieti v TEKO a.s.

AUTOCONT zrealizoval dodávku next-generation firewallov Cisco Firepower v technologickej sieti vrátane implementácie a konfigurácie pravidiel, politík a spojení.

Implementácia HR systému na všetky OvZP pre Prešovský samosprávny kraj

Realizácia HR systému pre organizácie v pôsobnosti PSK technológiou klient – server, pričom bola zrealizovaná kompletná správa a zálohovanie systému v prostředí PSK.

Obnova infraštruktúry v spoločnosti Regada

Návrh a realizácia novej IS, vrátane sieťovej infraštruktúry a bezpečnostních prvkov. Zároveň zákazník pristúpil k servisnej zmluve o správe novej IS.

Obnova infraštruktúry pre Mesto Michalovce

Návrh a realizácia novej IS, vrátane sieťovej infraštruktúry a bezpečnostních prvkov. Zároveň zákazník pristúpil k servisnej zmluve o správe novej IS.

Inštalácia a implementácia serverov a komunikačnej infraštruktúry na Finančnej správe SR

AUTOCONT dodal komplexné riešenie systému na správu privilegovaných používateľských účtov, koreňových účtov a super-používateľských účtov založené na riešení Red Hat Ansible Tower.

Log Management and SIEM tool pre Finančnú správu

Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti v sieťových zónach implementáciou centralizovaného úložiska logov s pripojením na systém manažmentu bezpečnostných informácií a udalostí (SIEM). Riešenie je postavené na IBM QRadar SIEM.

Dodávka technológií IBM pre Centrálne bankové systémy Tatra banky

V roku 2018 dodávka 4x server IBM Power S924 s procerormi Power9 pre Midas, Globus a DWH banky. V roku 2019 spolupráca pri vykonaní performance testov diskových polí. Následne dodávka a implementácia.

Zmluva o poskytovaní servisných služieb v Transpetrol, a.s.

Zabezpečenie servisu SLA pre HW a SW (licencie, HW, support) dodávateľom pre objednávateľa v rozsahu a na zariadeniach podľa zmluvy o poskytovaní servisných služieb.

Dodávky zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky pre Transpetrol, a.s.

Komplexné dodávky výpočtovej techniky (LCD, PC,NTB,MFZ,servery, serverové komponenty, produkty a služby Microsoft + aktualizačné vyhlásenie Microsoft Enterprise).

Výpočtová technika a periférie pre Úrad pre investície a akvizície MOSR

AUTOCONT s.r.o. je dodávateľom výpočtovej techniky a periférií v rámci komplexnej obnovy IKT zariadení pre potreby Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR.

Zmluva o vykonávaní mimozáručného a pozáručného servisu a ostatných služieb v ZSSK, a.s.

Mimozáručný a pozáručný servis, profylaktická údržba a technická podpora elektronických prevádzkovaných zariadení ZSSK, a.s. na koncových pracoviskách elektronického predajného systému.

Outsourcing služieb podpory IT zariadení v ČSOB

Zmluva na poskytovanie služieb podpory IT zariadení na centrále a pobočkách banky, ČSOB poisťovne a ČSOB leasingu. Zákazník má takto zabezpečené služby pre svojich viac ako 2500 používateľov.

Podpora serverovej infraštruktúry a koncových zariadení pre TBH technik s.r.o

Správa Virtuálneho prostredia bežiaceho na platforme Microsoft Hyper-V, ďalej je to správa serverov bežiacich pod virtuálnym prostredím (Exchange Server, VPN Server, Server pre IS) a podpora pre koncové zariadenia a WAN.

Outsourcing IKT infraštruktúry pre Mestský úrad Žilina

Služba obsahuje zaistenie kompletnej správy IKT infraštruktúry mesta Žilina. V rámci služby je zabezpečovaná serverová infraštruktúra bežiaca na Virtuálnej platforme Microsoft Hyper-V pod ktorou bežia všetky serverové systémy.

Správa serverovej infraštruktúry pre Zberné suroviny a.s. Žilina

Zabezpečenie správy serverovej infraštruktúry založenej na technológii MS Hyper-V R2. Súčasťou aj správa systému Microsoft TMG, Microsoft Exchange, Microsoft SQL a produktov GFI, podpora hardvérovej časti a LAN infraštruktúry.

Správa infraštruktúry a podpora používateľov pre HORVÁT klimatizácia a vetranie, s.r.o.

Poskytovanie správy Virtuálneho prostredia bežiaceho na platforme Microsoft Hyper-V, ďalej je to správa serverov bežiacich pod virtuálnym prostredím zabezpečuje podporu pre koncové zariadenia a LAN/WAN. 

Outtasking – lokálna podpora IT pre Slovenský plynárenský priemysel

Poskytovanie služieb, ktoré zahŕňajú centrálny helpdesk, lokálnu podporu koncových zariadení používateľov na úrovni HW, OS a kancelárskeho SW, SW tretích strán, antivírových programov. 

Outsourcing koncových zariadení pre ING Životnú poisťovňu

Poskytovanie sluieb, ktoré zahŕňajú kompletnú správu koncových zariadení používateľov na úrovni OS, kancelárskeho, poisťovacieho SW a antivírových programov, servisnú podporu pre tlačiarne a lokálne LAN/WAN siete.

Outsourcing reprografických služieb pre Pôdohospodárskú platobnú agentúru

Služba zahŕňa komplexné zabezpečenie reprografických a tlačiarenských služieb pre PPA a jej regionálne pracoviská, vrátane dodávky a prenájmu farebných a čiernobielych multifunkčných zariadení.

Outsourcing výpočtovej techniky pre obchodných partnerov Linde GAS k.s.

Služba obsahuje prenájom a správu výpočtovej techniky pre 50 predajných miest obchodných partnerov a poskytovanie centrálnej infraštruktúry pre prístup k firemnej aplikácii. 

Komplexný outsourcing pre Slovenskú Správu Ciest

Poskytovanie služieb, ktoré zahŕňajú centrálny helpdesk, kompletnú správu serverov, firewallov, koncových zariadení používateľov na úrovni OS a kancelárskeho SW, SQL databáz, antivírových programov. 

Outsourcing služieb pre Philip Morris

Podpora koncových zariadení podľa požiadaviek objednávateľa, proaktívna kontrola funkčnosti zariadení a riešenie prípadných problémov, inštalácia hardware, vykonávanie bezpečnostných kontrol a príslušných náprav.

Audit spracovania osobných údajov pre Prešovský samosprávny kraj

Bol vykonaný audit spracovania osobných údajov a jeho zhody s Informačnými Systémami Verejnej Správy (ISVS). Vytvorením Bezpečnostného projektu získal zákazník porovnanie skutočného stavu so stavom, spĺňajúcim normy ISVS.

Privátna cloud infraštruktúra pod náročné SQL databáze v spoločnosti DOXXbet.

Nasadenia infraštruktúrneho riešenia pre kritické systémy on-line kurzového stávkovania. Jadrom týchto systémov sú extrémne náročné databáze Microsoft SQL, pre ktoré bol zvolený All-Flash storage osadený výkonnými diskami SSD.

1 2 3
Chcete viac informácií?