Nová virtuálna infraštruktúra s VMware vSphere a NetApp v spoločnosti DHL

AutoCont realizoval v spoločnosti DHL nasadenie kompletne novej infraštruktúry s použitím virtualizačnej platformy VMware vSphere a diskových polí NetApp v dvoch lokalitách. 

Profil zákazníka

Spoločnosť DHL Slovensko je súčasťou poprednej svetovej logistickej skupiny Deutsche Post DHL. Ponúka integrované služby a zákaznícky orientované riešenia riadenia toku listových, balíkových, kusových i paletizovaných zásielok. Globálna sieť zahŕňa viac ako 220 krajín a oblastí a približne 275 000 zamestnancov, po celom svete ponúka zákazníkom prvotriedne služby a ich znalosť miestnych pomerov na uspokojenie náročných požiadaviek. DHL prijíma aj sociálnu zodpovednosť podporou ochrany životného prostredia.

Realizácia 2015

Východzia situácia a ciele projektu

Pôvodná infraštruktúra bola založená na fyzických serveroch umiestnených v jednej lokalite s lokálnymi diskovými úložiskami. Keďže pre zákazníka sa IT stáva integrálnou a dôležitou súčasťou jeho podnikania, bolo rozhodnuté pre prechod na virtualizačnú platformu vSphere od fi rmy VMware a diskové systémy od fi rmy NetApp za účelom dosiahnutia vyššej dostupnosti, zvýšenej bezpečnosti prevádzky a zjednodušenia managementu serverovej infraštruktúry.

Cieľom riešenia bolo nasadiť kompletne novú infraštruktúru s použitím virtualizačnej platformy VMware vSphere a diskových polí NetApp v dvoch lokalitách. Ako ďalšie požiadavky môžeme uviesť potrebu zjednodušiť správu systémov, zvýšiť dostupnosť systémov a zlepšiť využitie HW prostriedkov pomocou konsolidácie.

Prínosy

 • Vysoká dostupnosť služieb - vzhľadom na vlastnosť HA virtualizačnej platformy, pri výpadku jedného z fyzických strojov, budú automaticky spustené virtuálne stroje na ďalšom fyzickom ESX serveri
 • Zvýšená bezpečnosť
 • Zjednodušená správa systémov
 • Vyššie využitie HW prostriedkov - konsolidácia
 • Úspora miesta v dátových centrách, úspora energie
 • HW rozšíriteľnosť
 • Možnosť jednoduchého nasadenia ďalších virtuálnych serverov / služieb

Popis riešenia

Pre zabezpečenie vysokej dostupnosti celého riešenia bol zvolený variant s dvomi fyzickými servermi a dvoma diskovými poľami lokalizovanými v dvoch datacentrách. Niektoré servery ostali naďalej ako fyzické podľa odporúčaní ”best practices“ pre dané služby/aplikácie ako aj požiadaviek zákazníka. Ako fyzický server bol inštalovaný jeden nový doménový radič a jeden nový zálohovací server. Ostatné servery boli migrované metódou physical-to-virtual do virtuálneho prostredia. Pre dátovú komunikáciu medzi ESX servermi a diskovými poľami bol použitý iSCSI protokol. ESX servery sú pripojené k diskovým poliam redundantným zapojením. Pre sieťovú infraštruktúru boli použité HP prepínače stohované pomocou technológie IRF (Intelligent Resilient Framework) do jedného logického celku.

Takéto riešenie na báze HP IRF výrazne zjednodušuje správu a dostupnosť sieťovej infraštruktúry. Zálohovanie celého riešenia bude vykonávané pomocou Symantec Backup Exec s agentom pre fyzické prostredie ako aj s integračným agentom pre zálohovanie virtuálnej infraštruktúry metódou zálohovania disk-to-disk, prípadne metódou zálohovania a archivácie disk-to-disk-to-tape.

Riešenie prebiehalo v nasledujúcich fázach:

 • Identifikácia potrieb zákazníka,
 • analýza nárokov a potrieb spojená s návrhom infraštruktúry,
 • kompletizácia HW platformy, inštalácia virtualizačnej vrstvy a diskových úložísk,
 • inštalácia fyzických serverov a konfi gurácia ich aplikačných rolí,
 • migrácia určených fyzických serverov do virtuálneho prostredia.

Použité technológie

 • Vmware: VMware vSphere 5
 • Microsoft: Windows a 2008 R2
 • Symantec: Symantec BackupExec
 • NetApp: FAS2040A
Chcete viac informácií?