Obnova hw vybavenia pre ukladanie dát pre Pôdohospodársku platobnú agentúru

Projekt obnovy hardvérového vybavenia pre ukladanie dát, s využitím časti existujúcej SAN infraštruktúry pri zachovaní vysokej dostupnosti a tolerancie výpadku replikáciou dát do záložného datacentra. 

Profil zákazníka

Platobná agentúra ako akreditovaný orgán štátnej správy zabezpečuje administratívnu činnosť pri poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov, pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo podľa osobitných predpisov.

Realizácia 2017

Východzia situácia a ciele projektu

V Pôdohospodárskej platobnej agentúre v minulosti užívali diskové polia StorageWorks EVA 5000, ktoré už boli značne zastarané. Vzhľadom na fakt, že podpora týchto diskových polí zárukou alebo servisnou zmluvou vypršala, ich udržiavanie v bezproblémovom stave bolo čoraz viac ekonomicky nevýhodné, bolo potrebné zabezpečiť plynulý prechod na nové diskové úložisko a zálohovacie zariadenia. Najkritickejšími článkami u diskových polí sú rotačné disky, obsahujú mechanické časti, a preto je nevyhnutné mať v momente výpadku garantovaný krátky reakčný čas na ich výmenu. Významným faktorom pre obnovu dátových úložísk a SAN infraštruktúry bolo aj efektívnejšie využitie diskovej kapacity pomocou technológií Thin Provisioning a Thin Persistence.

Cieľom riešenia bolo nahradiť stávajúce diskové polia novými, zabezpečiť plynulý prechod na nové diskové úložiská, skrátiť čas prechodu a výluku na systémoch nevyhnutnú na presun dát zo starého diskového poľa na nové na minimum, zabezpečiť redundanciu dát do záložného datacentra ako aj dosiahnuť efektívne využitie diskovej a zálohovacej kapacity.

Prínosy

Medzi hlavné prínosy implementovaného riešenia patria:

 • Vysoká dostupnosť diskových úložísk, zabezpečenie redundancie pomocou replikácie
 • Nový hardvér so servisným pokrytím nad rámec štandardnej záruky
 • Efektívne využívanie diskového priestoru na diskových poliach, aj na zálohovacích zariadeniach
 • Diskový priestor nie je nevyhnutné dopredu rezervovať, uvoľnený diskový priestor je možné jednoducho spätne využiť na iné účely, namiesto toho, aby bol využitý pre rezervácie
 • Veľká miera fl exibility a funkcionality, ktorá je bežná zvyčajne len u High-endových polí
 • Jednoduchá správa diskových polí

Popis riešenia

Pôdohospodárska platobná agentúra už v súčasnosti využívala 2 lokality, v ktorých mala vybavenie spĺňajúce základné požiadavky na dátové centrum pre poskytovanie IT služieb s vysokou dostupnosťou, akými sú klimatizované priestory, viacfázové napájanie v rackoch, alebo záložný zdroj napájania. Aby bolo zabezpečené efektívne využitie diskového priestoru, bolo rozhodnuté využiť technológie Thin Provisioning a Thin Persistence poskytované novými diskovými poliami HP 3PAR StoreServ.

Tieto technológie umožnia serverom využívať vždy práve toľko diskovej kapacity, koľko v určitom čase uchovávajú údajov. Technológiou Thin Persistence bude aj v budúcnosti možné vrátiť nevyužitú kapacitu z ktoréhokoľvek serveru späť diskovému poľu a znovu využiť pre iné účely, resp. pre iné servery. Toto dokáže zabezpečiť nové diskové úložisko aj u starších operačných systémov, napr. Windows 2003 a Windows 2008, ktoré nedisponujú funkciou UNMAP, keďže v každej diskovej operácii vie zisťovať a odstraňovať nulové bloky, bez dopadu na výkon. Tolerancia voči výpadku komponentov v jednom dátovom centre je zabezpečená replikovaním dát do záložného dátového centra.

Na replikovanie dát slúži funkcia Remote Copy, ktorú priamo obsahujú diskové polia HP 3PAR, a sú použiteľné aplikovaním príslušnej licencie. Monitoring a vzdialená podpora, je zabezpečovaná priamo z HP 3PAR servisného centra. Všetky upozornenia, či chybové stavy sú prakticky v reálnom čase odosielané jednak administrátorovi u zákazníka, rovnako aj technickej podpore HP 3PAR, pre včasnú reakciu v prípade potreby.

O monitoring a vzdialenú správu sa stará na tento účel určený server, ktorý je označovaný ako Service Processor a je nevyhnutnou súčasťou celého riešenia. Pre efektívne zálohovanie spôsobom D2D2T (disk - disk - tape) boli zvolené diskové úložisko HP StoreOnce, a fyzická pásková mechanika MSL. S diskovým úložiskom StoreOnce administrátor pracuje rovnako ako s páskovou mechanikou. Zariadenie sa automaticky stará o deduplikáciu údajov, a tým o efektívne využitie kapacít aj na strane zálohovania.

Implementačné práce AutoCont zahŕňali aj tieto činnosti:

 • Logistika nového hardvéru u zákazníka,
 • inštalácia do rackov,
 • pripojenie všetkých zariadení,
 • oživenie diskových polí, Service Procesora, zálohovacích zariadení a ukážková konfi gurácia  ,
 • zaškolenie a asistencia pri migrácii dát na nové diskové polia.

Použité technológie

 • HP: 3PAR StoreServ 7200, StoreOnce 4220, MSL 2024, SAN infraštruktúra HP
 • Microsoft: Windows 2008 R2, Windows 2012
 • Oracle: Linux
Chcete viac informácií?