Nasadenie Microsoft SCCM pre spoločnosť OTP Banka Slovensko

Riešenie zahŕňalo analýzu, pilotnú prevádzku a inštaláciu jednej SCCM siete v Bratislave. Následne inštaláciu cca 700 SCCM klientov v 73 lokalitách, konfiguráciu a customizáciu niektorých SCCM funkcií a školenie IT oddelení.

Profil zákazníka

OTP Banka Slovensko, a.s. pôsobí na slovenskom trhu ako univerzálna banka s úplnou devízovou licenciou.

Realizácia 2015

Východzia situácia a ciele projektu

OTP Banka Slovensko, a.s. pôsobí na slovenskom trhu a prostredníctvom svojich korešpondenčných bánk aj na zahraničných trhoch ako univerzálna banka s úplnou devízovou licenciou. V súčasnosti OTP Banka Slovensko disponuje rozvetvenou sieťou 63 pobočiek po celom Slovensku. Z dôvodu postupného nasadzovania nových technológií a softwarových produktov vznikla požiadavka na upgrade SCOM produktov na aktuálnu verziu tak, aby bola zabezpečená kompatibilita managementu a monitoringu s týmito verziami produktov.

Projekt mal mnoho obchodných cieľov.. Aktualizovať riešenie existujúcej IT infraštruktúry pre monitorovanie súčasného stavu IT prostredia banky, s možnosťou rozšírenia do budúcnosti na ďalšie implementované technológie. Byť včas informovaný o potenciálnych problémoch v IT prostredí. Sledovanie výkonnostných ukazovateľov jednotlivých operačných systémov, aplikácií, sieťových a hardwarových prvkov.Automatizovať rutinné nadbytočné úlohy a umožniť účinnejšiu kontrolu nad prostredím IT. Potreba globálneho nasadenia aktuálnych verzií aplikácií a operačných systémov na pracovné stanice a servre.Možnosť nasadenia aktualizácií aplikácií a operačných systémov.Znížiť zaťaženie správcov IT rutinnými procesmi.

Prínosy

 • Detailnejší monitoring a celkový prehľad o stave IT prostredia. Monitoring siete a aplikačný monitoring
 • Možnosť sledovať tisíce udalostí a výkonnostných ukazovateľov na jednotlivých systémoch, čo umožňuje efektívnejšie plánovať nákup nového HW
 • Hromadné nasadenie aplikácie, alebo jej upgrade na pracovných staniciach
 • Možnosť hromadného upgradu OS na pracovných staniciach
 • Dashboard Views, ktorý kombinuje niekoľko panelov do jedného pohľadu
 • Možnosť monitorovania UNIX a Linux Computers
 • Podpora najnovšieho Windows 8 a Windows Server 2012

Popis riešenia

Prvým krokom pred nasadením System Center Operation Manager a System Center Confi guration Manager do IT infraštruktúry spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. bolo vymedzenie základných cieľov a požiadaviek, ktoré by malo riešenie spĺňať. Hlavnou požiadavkou bola efektívna správa súčasného prostredia a detailného monitoringu všetkých serverov a pracovných staníc postavených na operačných systémoch Microsoft Windows.

Dôraz sa kládol aj na možnosť budúceho rozšírenia riešenia na produkty tretích strán. Systém mal umožňovať včasne varovať správcov IT v prípade existujúcej poruchy niektorého systému a takisto mal vedieť poslať upozornenie na možnosť blížiacej sa poruchy, ktorá vyplývala z neštandardného chovania niektorého zo systémov, buď prostredníctvom e-mail alebo SMS správy. V prípade poruchy mal zas systém vedieť v čo najväčšej miere pomôcť s jej odstránením. Ďalšou požiadavkou bola možnosť hromadného nasadenia novej aplikácie (alebo jej aktualizácie) na pracovné stanice, aby sa minimalizovali práce správcov IT s rutinnou prácou na stovkách pracovných staníc. Po zhodnotení všetkých získaných informácií sa pristúpilo k samotnému upgradu existujúceho riešenia.

Proces nasadenia nového riešenia postaveného na SCOM a SCCM pozostával z nasledujúcich činností: 

 • Inštalácia a konfigurácia serverov,
 • inštalácia databázového servera pre SCOM a SCCM,
 • inštalácia SCOM a agentov na jednotlivé servre,
 • konfigurácia management packov a notifikácií,
 • inštalácia SCCM a vytvorenie inštalačných balíčkov pre používanie aplikácie a OS,
 • definovanie správcov systému a prístupových rolí.

Po nasadení riešenia do IT infraštruktúry prebehlo školenie administrátorov, kde sa oboznámili s novými funkcionalitami a úpravou systému, s jeho rozširovaním o monitorovanie ďalších serverových rolí a vytváraní nových inštalačných balíčkov pre SCCM.

Použité technológie

 • Microsoft System Center Operation Manager 2012 R2
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2012 R2 SQL 2012
 • Windows Server 2012
Chcete viac informácií?