Štúdia uskutočniteľnosti a eliminačná analýza rizík ATPT pre spoločnosť Slovnaft a.s.

AUTOCONT dodal ucelený materiál k posúdeniu realizovateľnosti projektu nakládky železničných cisterien vrátane jeho prínosu, ale taktiež možných rizík a obmedzení, harmonogramu prác, realizácie a rozpočtu.

Profil zákazníka

Spoločnosť Slovnaft a.s. je rafinérsko-petrochemická spoločnosť, ktorá ročne spracuje 5,5 až 6 miliónov ton ropy. okrem výroby, distribúcie a skladovania ropných produktov sa spoločnosť vyznačuje najväčšou maloobchodnou sieťou s motorovými palivami a mazivami na území Slovenskej republiky. od roku 2004 je spoločnosť súčasťou najvýznamnejšej ropnej skupiny v strednej Európe - skupiny Mol. Bratislavská rafinéria prešla intenzívnou modernizáciou a v súčasnosti sa radí medzi najmodernejšie rafinérie v Európe.

Realizácia 2018

Spolupráca s AUTOCONTom nám dala konkrétnu predstavu o tom, ako by mohla vyzerať plná automatizácia jednej z našich strategických logistických prevádzok. Výsledkom spolupráce je ucelený materiál s návrhom riešenia, pomenovaním rizík, obmedzení a k nim prislúchajúcim protiopatreniam. kvalitne vypracovaná štúdia je výrazným prínosom pri rozhodovaní o ďalšom strategickom rozvoji logistiky Slovnaftu.

Patrik Hudačko

pracovník riadenia údržby loG

Východzia situácia a ciele projektu

Cieľom štúdie bola konfigurácia a návrh modernizácie riadenia pre nakládku železničných cisterien tmavými ropnými produktmi vrátane automatizácie sprievodných procesov. Výsledný komplexný návrh automatizovanej nakládky železničných cisterien ropnými produktmi musel byť v súlade s ekologickými a ekonomickými požiadavkami, so všetkými dotknutými európskymi normami a najmä s ohľadom na zvýšenie úrovne ochrany bezpečnosti operátorov.

Prínosy

  • posúdenie realizovateľnosti projektu
  • definícia prínosov projektu
  • definícia rizík a obmedzení, ktoré môžu v priebehu projektu nastať
  • zovšeobecnený návrh pre ďalšie plniace terminály na ďalších lokalitách

Popis riešenia

Spoločnosť AUTOCONT v rámci štúdie rozdelila celkový proces nakládky do niekoľkých funkčných blokov (technologických celkov) pre prehľadné zmapovanie stávajúcich procesov. na základe tohto rozdelenia a zmapovania bol potom navrhnutý inovovaný proces, ktorého jednotlivé kroky boli v závislosti na technologických a ekonomických aspektoch rozdelené podľa zamýšľanej miery automatizácie.

Dôkladnou analýzou jednotlivých procesov boli tiež definované možné riziká a obmedzenia, či už technologické, tak organizačné, vrátane prípadných obmedzení prevádzky v priebehu realizácie projektu. Súčasťou analýzy je aj návrh spracovania vykonávacieho projektu, ktorý bol navrhnutý tak, aby zároveň mohol slúžiť ako dokumentácia pre stavebné a povoľovacie riadenie.

Spoločnosť Slovnaft tak na základe tejto Štúdie vykonateľnosti a eliminačnej analýzy rizík získala ucelený materiál k posúdeniu realizovateľnosti projektu, jeho prínosov, ale tiež jeho možných rizík a obmedzení. Súčasťou štúdie sú odhadovaný harmonogram prípravných prác a realizácie a súčasne aj indikatívne rozpočty. Jednotlivé rozpočty boli rozdelené na náklady za vykonávací projekt a za samotnú realizáciu ako projektu ako celku, tak podľa jednotlivých technologických celkov podľa priorít definovaných zákazníkom.

Toto rozdelenie tiež umožnilo jednak lepšie rozložiť realizáciu v čase, jednak viesť ďalšie úvahy o replikácii princípu automatizácie na ďalšie terminály Slovnaftu na území Slovenska, a tým efektívnejšie docieliť opakovateľnosť a tým aj návratnosť investícií.

Chcete viac informácií?