Virtualizáciou zjednodušili správu svojich serverov v spoločnosti NÚSCH, a.s.

Nasadení IBM HW technológie BladeCenter pre zvýšený výkon pri znížených nákladoch a v inštalácii VMware ESX server, čím sa zjednodušila správa systémov a nasadzovanie nových služieb a zvýšila dostupnosť systémov a využitie HW.

Profil zákazníka

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. je celoslovenská vrcholová inštitúcia zameraná na srdcové a cievne ochorenia - lôžkové zdravotnícke zariadenie. NÚSCH, a.s. je od 1.1.2006 nástupníckou organizáciou Slovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (SÚSCH). Ústav zabezpečuje i postgraduálnu výuku lekárov na troch katedrách a jednej subkatedre Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU).

Realizácia 2017

Východzia situácia a ciele projektu

Viacero fyzických serverov staršieho dátumu výroby, nízka efektivita využitia výpočtového výkonu fyzických serverov, nároky na priestor, boli hlavnými motívmi pre radikálne riešenie. Prostredie bolo heterogénne, kde niektoré služby boli prevádzkované na platforme Microsoft, niektoré na platforme Linux či AIX. Pre každú službu bol dedikovaný samostatný fyzický server, čo síce zvýšilo bezpečnosť a dostupnosť danej služby, ale na druhej strane zvýšilo náklady na správu a podporu. Ako východiskový bod sa zvolila technológia IBM BladeCenter s dvoma osadenými Blade serverami a diskovým poľom pripojeným cez SAN switch. Nad touto HW platformou sa nainštaloval VMware ESX server 3.5, ktorý hostí virtuálne stroje.

Cieľom riešenia bolo zjednodušiť správu systémov a nasadzovanie nových služieb, ako aj zvýšiť dostupnosť systémov a využitie HW.

Prínosy

 • Jednoduchšia správa systémov - všetky virtualizované servery sa spravujú z jednej konzoly, nie je potrebné byť fyzicky prítomný pri HW v serverovni
 • Vyššie využitie HW prostriedkov - väčšina fyzických serverov nevykazovala zaťaženie vyššie ako 12%
 • Vyššia dostupnosť služieb - vzhľadom na vlastnosť HA virtualizačnej platformy, pri výpadku jedného z fyzických strojov, budú automaticky spustené virtuálne stroje na druhom (inom) fyzickom stroji
 • Snapshots - táto vlastnosť umožňuje zákazníkovi aplikovať zmeny vo virtuálnom stroji (OS, SW).
 • Zvýšená bezpečnosť
 • HW rozšíriteľnosť
 • Možnosť jednoducho nasadiť ďalšie služby

Popis riešenia

Po HW stránke bolo nasadené riešenie fi rmy IBM, konkrétne IBM BladeCenter a Blade servery spolu s diskovým poľom a páskovou mechanikou, ktoré boli pripojené na SAN switch BladeCentra, čím sa dosiahla vysoká dostupnosť všetkých zdrojov. Bolo použité zdvojenie pripojení, čím sa zabezpečila podstatne vyššia dostupnosť zdrojov aj pri nečakanom výpadku niektorej z častí zúčastňujúcej sa na prenose dát. Taktiež diskové pole IBM DS 4700 má redundantné zapojenie riadiacich jednotiek, čím sa dosahuje nielen zvýšenie dostupnosti, ale vhodným rozdelením pri mapovaní aj vyššia kapacita prenosu.

Riešenie prebiehalo v nasledujúcich fázach:

 • Diagnostika zaťažení jednotlivých serverov,
 • pilotná migrácia vybraných serverov do virtuálneho prostredia,
 • testovanie pilotných serverov,
 • migrácia všetkých plánovaných serverov do virtuálnej infraštruktúry.

Použité technológie

 • VMware ESX Server 3, HA, VMCS
 • Microsoft server 2003, ISA, Exchange, SQL
 • Citrix Access gateway, Citrix Presentation server
Chcete viac informácií?