Vybudovanie prostredia na virtuálnej platforme VMware ESX pre ThyssenKrupp Ferostav

Virtualizácie na báze produktov VMware, čím sa vybudovalo primárne dátové centrum bez viazanosti serverového prostredia na fyzický hardware, zvýšila sa dostupnosť serverov a služieb a konsolidovalo sa zálohovanie.

Profil zákazníka

ThyssenKrupp Ferostav, spol. s r.o. je obchodná fi rma, ktorá obchoduje s hutníckym materiálom. Jej zákazníkmi sú hlavne stavebniny, stavebné a obchodné fi rmy, kovovýroby a strojárske podniky v jednotlivých regiónoch Slovenska. Medzi ich dodávateľov patria najvýznamnejší európski producenti ocele.

www.ferostav.sk

Realizácia 2017

Východzia situácia a ciele projektu

Pred začatím projektu virtualizácie boli v spoločnosti ThyssenKrupp Ferostav dva SBS2003 servery prevádzkované na fyzickom HW. Servery používali lokálne diskové priestory a v prípade, že boli zálohované, používali lokálne pripojené LTO mechaniky. Servery, dáta ani zálohovanie nebolo centralizované.

Cieľom nasadenia virtuálnej infraštruktúry bolo vybudovanie primárneho dátového centra bez viazanosti serverového prostredia na fyzický hardware, zvýšenie dostupnosti serverov a služieb, konsolidácia zálohovania, a nakoniec aj odstránenie limitov v počte užívateľov ktoré prinášalo riešenie postavene na Small Business Servery 2003.

Prínosy

  • konsolidácia serverov úspora nákladov, energií, priestoru
  • zvýšenie dostupnosti serverovej infraštruktúry všetky servery a služby sú chránené proti výpadku HW pomocou VMware High Availability
  • centralizácia správy serverov, centralizácia zálohovania

Popis riešenia

Pre projekt vytvorenia primárnej lokality a konsolidácie serverovej infraštruktúry bol zvolený produkt VMware ESX vo verzii Enterprise. Virtualizácia bola realizovaná v septembri 2006 a prebiehala v niekoľkých fázach:

  • vytvorenie virtuálnej infraštruktúry na báze VMware ESX Servera, pozostávajúcom z dvoch ESX serverov a diskového poľa, kde bola premigrovaná SBS doména na plnohodnotnú 2003 doménu so samostatnými virtuálnymi serverami v rolách doménových radičov a boli vytvorené Exchange, SQL a ISA aplikačné servery. Všetky servery sú centrálne zálohované.
  • pridanie ďalšieho fyzického ESX servera, upgrade na ESX v3.x + upgrade diskového pola a konfi gurácia ESX HA
  • inštalácia nových virtuálnych serverov + doladenie výkonu pre jednotlivé servre

Použité technológie

  • VMware ESX Server 3, VMware High Availability, VCMS
  • Citrix Access gateway, Citrix Presentation server
  • Microsoft server 2003, 2008, ISA, Exchange, SQL
  • CA ArcServe Backup
Chcete viac informácií?