Referencie

Stredoslovenská vodárenská používa na riešenie kybernetických hrozieb umelú inteligenciu

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť používa na riešenie kybernetických hrozieb umelú inteligenciu s technológiami IBM QRadar.

Prípadová štúdia | Videostory

Obnova centrálneho diskového úložiska pre spoločnosť Slovenská plavba a prístavy

Projekt bol zameraný na zvýšenie úložnej kapacity diskového pola a zníženie prevádzkových nákladov.

Prípadová štúdia | Videostory

HQS systém je pilierom úspechu najlepšej továrne KIA na svete

Hlavnou úlohou a prínosom HQS systému je priradenie správneho zamestnanca na správnu pracovnú pozíciu a jeho efektívna rotácia zohľadňujúca skutočné pracovné zručnosti a iné parametre.

Videostory

Outsourcing služieb podpory IT zariadení v ČSOB

Zmluva na poskytovanie služieb podpory IT zariadení na centrále a pobočkách banky, ČSOB poisťovne a ČSOB leasingu. Zákazník má takto zabezpečené služby pre svojich viac ako 2500 používateľov.

Štúdia uskutočniteľnosti a eliminačná analýza rizík ATPT pre spoločnosť Slovnaft a.s.

AUTOCONT dodal ucelený materiál k posúdeniu realizovateľnosti projektu nakládky železničných cisterien vrátane jeho prínosu, ale taktiež možných rizík a obmedzení, harmonogramu prác, realizácie a rozpočtu.

Prípadová štúdia

Dodávka serverovej infraštruktúry a IKT zariadení pre Horskú záchrannú službu

Dodávka serverovej infraštruktúry a IKT zariadení v rámci projektu Nákup, montáž a inovácia automatických meteorologických staníc (AMS), vrátane dodania softvéru (SW) a hardvéru (HW).

Inštalácia a implementácia serverov a komunikačnej infraštruktúry v Mondi a.s.

AUTOCONT dodal komplexné riešenie systému na správu privilegovaných používateľských účtov, koreňových účtov a super-používateľských účtov založené na riešení Red Hat Ansible Tower.

Dodávka technológií IBM pre Centrálne bankové systémy Tatra banky

V roku 2018 dodávka 4x server IBM Power S924 s procerormi Power9 pre Midas, Globus a DWH banky. V roku 2019 spolupráca pri vykonaní performance testov diskových polí. Následne dodávka a implementácia.

Prevádzka IT infraštruktúry v cloude pre spoločnosť ALCASYS

Služby zákazníkom 24 hodín denne na infraštruktúre bez výpadkov, s garanciou dostupnosti potrebného výkonu, kapacity i rýchlosti odozvy. AC Cloud služby dcérskej spoločnosti Cloud4com s portálom Virtix.

Videostory

Log Management and SIEM tool pre Finančnú správu

Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti v sieťových zónach implementáciou centralizovaného úložiska logov s pripojením na systém manažmentu bezpečnostných informácií a udalostí (SIEM). Riešenie je postavené na IBM QRadar SIEM.

Dodávky zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky pre Transpetrol, a.s.

Komplexné dodávky výpočtovej techniky (LCD, PC,NTB,MFZ,servery, serverové komponenty, produkty a služby Microsoft + aktualizačné vyhlásenie Microsoft Enterprise).

Výpočtová technika a periférie pre Úrad pre investície a akvizície MOSR

AUTOCONT s.r.o. je dodávateľom výpočtovej techniky a periférií v rámci komplexnej obnovy IKT zariadení pre potreby Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR.

Implementácia HR systému na všetky OvZP pre Prešovský samosprávny kraj

Realizácia HR systému pre organizácie v pôsobnosti PSK technológiou klient – server, pričom bola zrealizovaná kompletná správa a zálohovanie systému v prostředí PSK.

Zmluva o poskytovaní servisných služieb v Transpetrol, a.s.

Zabezpečenie servisu SLA pre HW a SW (licencie, HW, support) dodávateľom pre objednávateľa v rozsahu a na zariadeniach podľa zmluvy o poskytovaní servisných služieb.

Inovácia firewallov v technologickej LAN sieti v TEKO a.s.

AUTOCONT zrealizoval dodávku next-generation firewallov Cisco Firepower v technologickej sieti vrátane implementácie a konfigurácie pravidiel, politík a spojení.

Elektronizácia procesov obstarávania pre Tepelné hospodárstvo

Integrácia existujúceho prostredia MS SharePoint s externým systémom spoločnosti Softip, elektronizácia schvaľovacích procesov faktúr, žiadaniek a objednávok. Príprava výstupov pre manažérske rozhodovanie a reporting.

Obnova infraštruktúry v spoločnosti Regada

Návrh a realizácia novej IS, vrátane sieťovej infraštruktúry a bezpečnostních prvkov. Zároveň zákazník pristúpil k servisnej zmluve o správe novej IS.

Zmluva o vykonávaní mimozáručného a pozáručného servisu a ostatných služieb v ZSSK, a.s.

Mimozáručný a pozáručný servis, profylaktická údržba a technická podpora elektronických prevádzkovaných zariadení ZSSK, a.s. na koncových pracoviskách elektronického predajného systému.

Obnova infraštruktúry pre Mesto Michalovce

Návrh a realizácia novej IS, vrátane sieťovej infraštruktúry a bezpečnostních prvkov. Zároveň zákazník pristúpil k servisnej zmluve o správe novej IS.

Interný informačný systém pre LESY SR

Dodávka riešenia na automatizáciu interných procesov a agend na platforme MS SharePoint a Nintex Workflow: Evidencia a schvaľovanie faktúr, zmlúv, súdnych sporov, interný proces verejného obstarávania.

Evidencia a štatistika výroby s Office 365 v spoločnosti TN SLOVAKIA

Cieľom riešenia bolo posúdiť potreby zákazníka a navrhnúť použitie vhodných produktov z rodiny Microsoft Office 365, ktorý je už v TN SLOVAKIA nasadený a používaný.

Prípadová štúdia

Dodávky notebookov pre spoločnosť Red Bull

V období od roku 2011 až po súčasnosť realizuje AutoCont dodávky notebookov Lenovo pre Red Bull Slovensko i Red Bull Česká republika. Súčasťou zákazky sú drobné inštalácie ako aj servis notebookov Lenovo a HP tlačiarní.

Obnova serverovej a sieťovej infraštruktúry pre Auguste Cryogenics s.r.o.

AUTOCONT urobil analýzu vhodného riešenia prepojenia dvoch výrobných hál s redundantným prepojením na Cisco technólogii a zrealizoval výmenu serverovej infraštruktúry s vybudovaním Hyper-V clustra.

Interný systém na sledovanie výkonových ukazovateľov zamestnancov v Kia Motors Slovakia

Nasadenie aplikačného prostredia MS SharePoint 2016, vývoj modulu pre sledovanie KPI zamestnancov, elektronizácia schvaľovacích procesov, vývoj rozhraní na externé informačné systémy. Reporting a tvorba PowerBI reportov.

Microsoft Dynamics NAV pre riadenie výroby plastových výrobkov Plastika, a.s.

Základom systému Microsoft Dynamics NAV je modul výroby rozšírený v oblasti plánovania a odvodu výroby a v oblasti controllingu pre podporu kalkulácií a spätného vyhodnotenia úspešnosti výroby. 

Audit spracovania osobných údajov pre Prešovský samosprávny kraj

Bol vykonaný audit spracovania osobných údajov a jeho zhody s Informačnými Systémami Verejnej Správy (ISVS). Vytvorením Bezpečnostného projektu získal zákazník porovnanie skutočného stavu so stavom, spĺňajúcim normy ISVS.

Konsolidácia infraštruktúry s VMware vSphere pre Mesto Trenčín

Konsolidácia serverovej infraštruktúry s využitím virtualizačných technológií VMware vSphere a sieťových prvkov Cisco a dodávka serverov a diskového poľa. Prínosom je navýšenie dostupnosti a výkonnosti prevádzkovaných systémov. 

Dodávky kancelárskej techniky a spotrebného materiálu pre Slovenskú sporiteľňu.

Od roku 2003 po súčasnosť AutoCont realizuje dodávky skartovacích zariadení, projektorov a spotrebného materiálu ako sú pásky pre ihličkové tlačiarne a zálohovacie dátové pásky pre Slovenskú sporiteľňu.

Výpočtová technika a meracíie zariadenia pre Univerzitu Komenského v Bratislave

Dodávka prístrojov, serverov, zálohovacích zdrojov, diskových polí, počítačov, 3D skenerov a tlačiarní, klimatizácie, fotoaparátov, softvéru, sieťových, zálohovacích a ďalších zariadení pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

Dodávka videokonferenčného systému pre Medirex Servis, s r.o.

Dodávka a implementácia pokročilého videokonferenčného riešenia postaveného na Cisco Telepresence, prepájajúceho 3 lokality v Bratislave a Košiciach, ktoré pomohli znížiť cestovné náklady a ušetriť čas zamestnancom.

Nasadenie VMware ESX v spoločnosti Thermal park Bešeňová

AutoCont implementoval produkty VMware, čím sa vytvorilo bezpečné prostredie pre firemný informačný systém s dôrazom na centrálnu správu a jednoduchú rozšíriteľnosť.

Prípadová štúdia

Virtualizáciou zabezpečili vysokú dostupnosť ERP systému v Plastika Nitra

Spoločnosť Plastika Nitra požadovala hlavne vysokú dostupnosť svojho ERP systému a vhodné zálohovanie, čo sa nasadením VMware ESX serverov ako HA klástra podarilo dosiahnuť. 

Prípadová štúdia

Virtualizáciou zjednodušili správu svojich serverov v spoločnosti NÚSCH, a.s.

Nasadení IBM HW technológie BladeCenter pre zvýšený výkon pri znížených nákladoch a v inštalácii VMware ESX server, čím sa zjednodušila správa systémov a nasadzovanie nových služieb a zvýšila dostupnosť systémov a využitie HW.

Prípadová štúdia

Obnova hw vybavenia pre ukladanie dát pre Pôdohospodársku platobnú agentúru

Projekt obnovy hardvérového vybavenia pre ukladanie dát, s využitím časti existujúcej SAN infraštruktúry pri zachovaní vysokej dostupnosti a tolerancie výpadku replikáciou dát do záložného datacentra. 

Prípadová štúdia

Vybudovanie prostredia na virtuálnej platforme VMware ESX pre ThyssenKrupp Ferostav

Virtualizácie na báze produktov VMware, čím sa vybudovalo primárne dátové centrum bez viazanosti serverového prostredia na fyzický hardware, zvýšila sa dostupnosť serverov a služieb a konsolidovalo sa zálohovanie.

Prípadová štúdia

Deltabeam Slovakia riadi výrobu pomocou Microsoft Dynamics AX

Riadenie zákazkovej výroby kotviacich systémov a špeciálnych nosníkov pre železobetónové konštrukcie pomocou systému Microsoft Dynamics AX. 

Bezpečnostný audit pre pre Slovenskú Správu Ciest

Vypracovanie bezpečnostnej smernice na základe medzinárodných štandardov: ISO/IEC 27001:2005, ISO/IEC 27002:2005, ISO/IEC TR 13335 – 3:1998 a štandardov podľa Výnosu MF SR č. MF/013261/2008-132 a odporúčaní odvetvovej praxe.

Evidencia a správa majetku pre operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

Po úvodnej analýze všetkých vstupov ponúkol AutoCont ako riešenie systém ALVAO, ktorý výborne spolupracuje s platformou Microsoft, vďaka čomu veľmi uľahčuje administratívnu prácu, zamedzuje duplicitám a šetrí čas technikom.

Dodávka diskového poľa pre Slovenskú plavbu a prístavy a.s.

Dodanie diskového poľa IBM Storwize V3700, ktoré podporuje automatickú migráciu dát medzi rôznymi typmi diskov (SSD a HDD) pomocou technológie IBM Easy Tier. 

Outsourcing reprografických služieb pre Pôdohospodárskú platobnú agentúru

Služba zahŕňa komplexné zabezpečenie reprografických a tlačiarenských služieb pre PPA a jej regionálne pracoviská, vrátane dodávky a prenájmu farebných a čiernobielych multifunkčných zariadení.

Zvýšenie dostupnosti IT služieb a bezpečnosti dát v Mesto Košice

Rekonštrukcia štruktúrovanej kabeláže, nízkonapäťových rozvodov, dodávka switchov Cisco, SFP modulov pre manažment siete. Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti IT služieb, manažovanie aktívnych LAN prvkov a koncových zariadení.

Dodávky SW licencií pre spoločnosť Slovenská pošta, a.s.

Realizácie dodávky softwarových licencií v programe Microsoft Select Plus a súvisiacich služieb podpory a tiež bezpečnostného softvéru spoločnosti ESET po poskytnutí licenčného poradenstva a odborných konzultácií.

Dodávka výpočtovej techniky a licencií pre spoločnosť Kia Motors Slovakia

Realizácie dodávky serverov, počítačov, zálohovacích zariadení, informačných kioskov a bezpečnostného softvéru ESET. Poskytnutí licenčného poradenstva a dodávka softwarových licencií v programe Microsoft Select Plus.

Dodávka výpočtovej techniky pre Úrad vlády SR

Realizácia dodávky a inštalácia komplexnej infraštruktúry centrálneho datacentra, skladajúcej sa zo serverov, storage zariadení a softwarového vybavenia pre realizáciu virtuálneho prostredia, jeho monitoringu i zálohovania.

Správa serverovej infraštruktúry pre Zberné suroviny a.s. Žilina

Zabezpečenie správy serverovej infraštruktúry založenej na technológii MS Hyper-V R2. Súčasťou aj správa systému Microsoft TMG, Microsoft Exchange, Microsoft SQL a produktov GFI, podpora hardvérovej časti a LAN infraštruktúry.

1 2
Záujem ?