Referencie

Dodávky výpočtovej techniky pre Chemosvit

Predmetom zákazky sú celoročné dodávky IKT zariadení a softwaru Microsoft pre Chemosvit, a.s. a jej dcérske spoločnosti v období od roku 2005 až po súčasnosť.

Obnova infraštruktúry s pridanou hodnotou pre spoločnosť NAFTA a.s.

Projekt bol zameraný na zachovanie výhod virtuálnej infraštruktúry s požiadavkami na zvýšenú dostupnosť riešenia pri rozumných finančných nákladoch na riešenie. Pre projekt bolo použito VMware vSphere a diskové úložisko HP.

Prípadová štúdia

Projekt vnútrorackového chladenia pre Ústav experimentálnej fyziky SAV

Modernizácia chladenia dátového centra prevádzkujúceho výpočtový kláster pre medzinárodné projekty pre Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Dôraz bol kladený na zníženie prevádzkových nákladov na chladenie.

Dodávka bezpečnostného softvéru pre Košický samosprávny kraj

AutoCont realizoval u zákazníka služby spojené s implementáciou, predĺžením a rozširovaním vernostnej licencie antivírusovej ochrany koncových zariadení na 24 mesiacov ESET Secure Business z 1000 na 1200 endpointov.

Komplexná dodávka výpočtovej techniky pre Centrum vedecko-technických informácií SR

Komplexná dodávka výpočtovej techniky druhu: diskové pole, sieťový prepínač - základná konfigurácia, rozšírená konfigurácia, firewall s bezpečnostným softvérom, komunikačný uzol a licencie k operačným systémom/zariadeniam.

Dodávka výpočtovej techniky pre Úrad vlády SR

Dodávka: osobné počítače, LCD monitory, notebooky, tablety, tlačiarne, pamäťové jednotky, skenery, blade šasi, dátové ložiská, UPS-zdroje, switche, routre, sieťové a multifunkčné zariadenia, servery a softvérové balíky.

Dodávka software Brocade pre Prvú stavebnú sporiteľňu, a.s.

Softvérový ADC zabezpečuje rýchly prístup k webovým stránkam a Enterprise aplikáciám, efektívne využíva kapacity webových a aplikačných serverov a je schopný behu on-premis ako aj vo verejnom alebo privátnom cloude.

Dodávka a implementácia SAN switchov pre Prešovský samosprávny kraj

Predmetom plnenia bolo dodanie IBM SAN switchov spolu s ich pripojením a konfiguráciou a následnou servisnou podporou. Súčasťou dodávky boli aj kancelárske počítače Lenovo a zálohovací software Symantec.

Podpora serverovej infraštruktúry a koncových zariadení pre TBH technik s.r.o

Správa Virtuálneho prostredia bežiaceho na platforme Microsoft Hyper-V, ďalej je to správa serverov bežiacich pod virtuálnym prostredím (Exchange Server, VPN Server, Server pre IS) a podpora pre koncové zariadenia a WAN.

Nová virtuálna infraštruktúra s VMware vSphere a NetApp v spoločnosti DHL

AutoCont realizoval v spoločnosti DHL nasadenie kompletne novej infraštruktúry s použitím virtualizačnej platformy VMware vSphere a diskových polí NetApp v dvoch lokalitách. 

Prípadová štúdia

Zber a následné reportovanie dát z dispečingu v spoločnosťi Žilinská teplárenská, a. s.

Nasadenie riešenia zabezpečilo zautomatizovanie celého systému zberu dát, zníženie nákladov, možnosť automatickej fakturácie, zjednodušenie a urýchlenie zálohovania údajov a generovanie výsledných reportov cez webový prehliadač.

Prípadová štúdia

Nasadenie Microsoft SCCM pre spoločnosť OTP Banka Slovensko

Riešenie zahŕňalo analýzu, pilotnú prevádzku a inštaláciu jednej SCCM siete v Bratislave. Následne inštaláciu cca 700 SCCM klientov v 73 lokalitách, konfiguráciu a customizáciu niektorých SCCM funkcií a školenie IT oddelení.

Prípadová štúdia

Nová IT infraštruktúra s vysokou dostupnosťou v BIBUS SK, s.r.o.

AutoCont nasadil kompletne novú infraštruktúru, čím sa zjednodušila správa systémov, zvýšila sa dostupnosť systémov ako aj využitie HW prostriedkov.

Prípadová štúdia

Elektronizácia služieb mestského úradu v Žiline

Zavedenie elektronických služieb prinieslo rovnocenný prístup k službám pre každého občana a vytvorili sa podmienky pre zlepšenie podnikateľského prostredia.

Outtasking – lokálna podpora IT pre Slovenský plynárenský priemysel

Poskytovanie služieb, ktoré zahŕňajú centrálny helpdesk, lokálnu podporu koncových zariadení používateľov na úrovni HW, OS a kancelárskeho SW, SW tretích strán, antivírových programov. 

Outsourcing IKT infraštruktúry pre Mestský úrad Žilina

Služba obsahuje zaistenie kompletnej správy IKT infraštruktúry mesta Žilina. V rámci služby je zabezpečovaná serverová infraštruktúra bežiaca na Virtuálnej platforme Microsoft Hyper-V pod ktorou bežia všetky serverové systémy.

Dodávka HW a riešenia Disaster Recovery pre MOBIS Slovakia s.r.o.

Dodávka osobných počítačov, backup systému a riešenia disaster recovery dátového centra, ktoré dokáže zaistiť chod spoločnosti aj v prípade prírodnej katastrofy či inej situácie, ktorá má fatálny dopad na primárnej datacentrum.

Outsourcing koncových zariadení pre ING Životnú poisťovňu

Poskytovanie sluieb, ktoré zahŕňajú kompletnú správu koncových zariadení používateľov na úrovni OS, kancelárskeho, poisťovacieho SW a antivírových programov, servisnú podporu pre tlačiarne a lokálne LAN/WAN siete.

Privátna cloud infraštruktúra pod náročné SQL databáze v spoločnosti DOXXbet.

Nasadenia infraštruktúrneho riešenia pre kritické systémy on-line kurzového stávkovania. Jadrom týchto systémov sú extrémne náročné databáze Microsoft SQL, pre ktoré bol zvolený All-Flash storage osadený výkonnými diskami SSD.

Outsourcing výpočtovej techniky pre obchodných partnerov Linde GAS k.s.

Služba obsahuje prenájom a správu výpočtovej techniky pre 50 predajných miest obchodných partnerov a poskytovanie centrálnej infraštruktúry pre prístup k firemnej aplikácii. 

Správa infraštruktúry a podpora používateľov pre HORVÁT klimatizácia a vetranie, s.r.o.

Poskytovanie správy Virtuálneho prostredia bežiaceho na platforme Microsoft Hyper-V, ďalej je to správa serverov bežiacich pod virtuálnym prostredím zabezpečuje podporu pre koncové zariadenia a LAN/WAN. 

Komplexný outsourcing pre Slovenskú Správu Ciest

Poskytovanie služieb, ktoré zahŕňajú centrálny helpdesk, kompletnú správu serverov, firewallov, koncových zariadení používateľov na úrovni OS a kancelárskeho SW, SQL databáz, antivírových programov. 

Outsourcing služieb pre Philip Morris

Podpora koncových zariadení podľa požiadaviek objednávateľa, proaktívna kontrola funkčnosti zariadení a riešenie prípadných problémov, inštalácia hardware, vykonávanie bezpečnostných kontrol a príslušných náprav.

Dodávka hardware a software pre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Na základe Rámcovej dohody spoločnosť AutoCont SK a.s. realizovala dodávku technickej a komunikačnej infraštruktúry pozostávajúcej z x86 serverov, HW serverových komponentov, storage zariadení a virtualizačného SW VMware.

Operatívny prenájom a servis pre Emerson a.s.

Na základe Zmluvy o operatívnom prenájme a servise „ALL-IN“ zabezpečuje AutoCont pre spoločnosť Emerson a.s. sekciu Energy Systems, prenájom kopírok a sieťových tlačiarní značky Triumph Adler.

Dodávka licencií v programe MS Enterprise agreement pre Kooperativa poisťovňa, a.s.

Spoločnosť prostredníctvom LSP partnera AutoCont SK uzavrela Microsoft Enterprise agreement na obdobie 3 rokov, prešla na online licenčný model klientov a pokračuje v klasickom licenčnom modeli na serverovej časti.

Serverová infraštruktúra pre ITmed, s.r.o.

V roku 2015 realizoval AutoCont komplexnú dodávku vysoko dostupnej serverovej infraštruktúry (servery, storage, LAN switche, SAN switche, UPS, virtualizačný software, backup software, inštalácia).

Pozáručný servis kancelárskej techniky pre mesto Košice

Zabezpečenie pozáručného servisu tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov na základe uzatvorenej dvojročnej rámcovej dohody „Pozáručný servis kancelárskej techniky vrátane dodania náhradných dielov.“

Dodávka licencií v programe Microsoft Select Plus spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s.

AutoCont SK dodává Software Assurance ku serverovým produktom v ročných splátkach v programe Select Plus. Ten umožňuje podľa potreby aktualizovať servery a rozloženie platieb na jednotlivé roky a plánovať náklady oddelenia IT.

Mimozáručné opravy kopírok pre Ministerstvo obrany SR

Na základe „Zmluvy o mimozáručnej servisnej podpore fotokopírovacích zariadení“ zabezpečenie služby pozáručných opráv kopírovacích strojov Ricoh, Toshiba, Canon, LANIER a dodávky náhradných dielov po celej Slovenskej republike.

Projekt obnovy diskových polí pre LESY SR š.p.

Obnova hardvéru pre ukladanie dát a skrátenie bodu obnovy (RPO) na 0 použitím synchrónnej replikácie.

Dodávka diskového poľa pre Mesto Košice

Dodávka a inštalácia dvojice diskových polí NetApp rady FAS 2040. Diskové polia sú umiestnené v produkčnej/primárnej lokalite FAS2040A ako aj v záložnej/sekundárnej lokalite FAS2040.

Automatizovaná migrácia v bankovom prostredí pre Národnú banku Slovenska

Prostredníctvom efektívnej migrácie bol v celej IT infraštruktúre nasadený operačný systém Windows 7 (miesto Windows XP s končiacou podporou), došlo k migrácii užívateľských profilov, dát aj klientskych aplikácií. 

Prípadová štúdia

Modernizácia vybavenia učební pre Technicko-hospodárskú správu ústavov SAV

Dodanie a inštalácia zariadení videokonferenčných miestností, interaktívnych tabúľ a notebookov pre projekt: „Ústavy SAV v Košiciach – modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania“

Zavedenie IS Magma HCM pre PRIMA BANKA Slovensko a.s.

Magma HCM podporuje komplexné procesy riadenia ľudských zdrojov v špecifickom prostredí banky s mnohými pobočkami, a rozvetvenou organizačnou štruktúrou. Aplikácia je ntegrovaná do systému prísnych bezpečnostných politík banky.

Zavedenie IS Magma HCM pre Žilinský samosprávny kraj

Centralizované riešenie zabezpečuje jednoduchú administráciu a správu aplikácie i používateľov, spoločnú číselníkovú základňu a je dostupné cca 160 používateľom cez terminálový server.

Zavedenie IS Magma HCM pre Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)

IS Magma HCM zabezpečuje kompletnú personálnu a mzdovú agendu pre všetkých zamestnancov, vrátane viac ako 1000 pozorovateľov v celej SR.

Zavedenie IS Magma HCM pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IS Magma HCM zaisťuje personálnu a mzdovú agendu pre zamestnancov v štátnej službe podľa zvláštnych zákonov a predpisov, poskytuje podporu personálnym riadiacim a plánovacím procesom ministerstva.

1 2
Záujem ?